Про тимчасову комісію з перевірки факультету/інституту

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

_____________ Л.В.Губерський

“30” березня 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про тимчасову комісію Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка з перевірки факультету/інституту

1. Основні засади

Це Положення визначає основні засади створення і діяльності тимчасової комісії Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка з перевірки факультету/інституту як робочого колегіального органу Вченої ради Університету. Тимчасова комісія створюється і функціонує для підготовки питань на засідання Вченої ради з перевірки факультету/інституту відповідно до плану роботи Вченої ради на поточний рік.

У своїй діяльності тимчасова комісія керується нормативно-правовими актами України, Положенням про факультет/інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (нова редакція), цим Положенням.

Перевірці підлягають питання навчально-виховної, наукової, організаційно-методичної роботи факультету/інституту. У разі необхідності перевірки інших питань, вони визначаються Вченою радою Університету.

2. Особливості роботи тимчасової комісії.

Тимчасова комісія здійснює свою роботу, дотримуючись принципів корпоративної етики; попередження різного роду конфліктів, як в колективі факультету/інституту, що перевіряється, так і серед членів тимчасової комісії; збереження позитивного іміджу Університету.

2.1. Періодичність перевірки факультету/інституту.
Перевірка факультету/інституту – оцінка рівня навчально-виховної, наукової, організаційно-методичної роботи, здійснюється не рідше, ніж один раз на п’ять років. Голова тимчасової комісії доповідає про результати перевірки факультету/інституту на засіданні Вченої ради Університету.
Вчена рада Університету приймає відповідну ухвалу. Ухвала Вченої ради набуває чинності після її затвердження ректором Університету.

2.2. Склад тимчасової комісії.
Для перевірки факультету/інституту і підготовки відповідного питання на засідання Вченої ради Університету призначається голова тимчасової комісії з числа найдосвідченіших членів Вченої ради або науково-педагогічних працівників Університету.
Члени тимчасової комісії обираються головою тимчасової комісії з будь-якого факультету/інституту, структурного підрозділу Університету. Голова та члени тимчасової комісії затверджуються розпорядженням ректора або першого проректора Університету.

2.3. Повноваження тимчасової комісії з перевірки факультету/інституту встановлюються терміном до 1 місяця.

2.4. Компетенція тимчасової комісії з перевірки факультету/інституту.
До компетенції тимчасової комісії належать:
а) вивчення й оцінка рівня навчально-виховної, наукової та організаційно-методичної роботи факультету/інституту;
б) оцінка роботи наукових і науково-педагогічних працівників факультету/інституту;
в) оцінка якості знань студентів факультету/інституту;
г) перевірка всієї навчальної документації;
ґ) перевірка наявності й оцінка якості друкованої документації для навчального процесу на факультеті/ в інституті;
д) ознайомлення з результатами перевірки і висновками комісії колективу факультету/інституту;
е) інші.

2.5. Функції тимчасової комісії.
Відповідно до профілю своєї діяльності, в межах своєї компетенції і повноважень, визначених цим Положенням, тимчасова комісія вивчає наявний стан усіх сфер діяльності факультету/інституту, можливі проблеми і перспективи розвитку факультету/інституту; готує довідку для розгляду на Вченій раді Університету, включаючи підготовку проекту ухвали Вченої ради.

2.6. Повноваження тимчасової комісії.
З метою виконання функцій, зазначених у п. 2.5. цього Положення, тимчасова комісія має право:
а) перевіряти усю документацію факультету/ інституту;
б) отримувати довідки, статистичні дані, іншу інформацію, необхідну для вивчення і підготовки питання до розгляду на Вченій раду Університету;
в) використовувати методи – спостереження, бесіду тощо, для кращого вивчення підготовки питання на Вчену раду;
г) заслуховувати інформацію завідувачів кафедр, керівників лабораторій, науково-педагогічних працівників структурних підрозділів факультету/інституту в цілому.

3. Керівництво тимчасовою комісією

Тимчасову комісію очолює голова, який обирається Вченою радою. Голова тимчасової комісії розробляє план роботи комісії, тісно співпрацює з членами комісії, керівництвом факультету/інституту, що перевіряється.

Голова тимчасової комісії:
а) узагальнює матеріали з перевірки факультету/інституту;
б) готує довідку і проект ухвали з питання на Вчену раду Університету;
в) доповідає про роботу тимчасової комісії, висновки, які зробила комісія, на вченій раді факультету/інституту;
г) подає отримані матеріали в секретаріат Вченої ради за 10 робочих днів до засідання Вченої ради Університету.

4. Члени тимчасової комісії

Голова тимчасової комісії завчасно формує її особовий склад. Із членів тимчасової комісії голова визначає заступника голови тимчасової комісії. Членами тимчасової комісії можуть бути:
а) заступники деканів факультетів/директорів інститутів;
б) висококваліфіковані авторитетні представники з числа науково-педагогічних працівників Університету;
в) керівники секторів НМЦ організації навчального процесу;
г) заступники начальника відділу кадрів чи головного бухгалтера або голови профкому;
ґ) члени Студентського парламенту Університету;
д) інші.

Персональний склад тимчасової комісії за поданням її голови затверджується розпорядженням ректора або першого проректора.

5. Організація роботи тимчасової комісії з перевірки факультету/інституту
а) тимчасова комісія працює у визначений термін;
б) тимчасова комісія здійснює свої функції шляхом вивчення роботи факультету/інституту, обговорення питань та прийняття рішень;
в) усі члени тимчасової комісії присутні на засіданні вченої ради факультету/інституту, на якій голова комісії доповідає про результати проведеної перевірки;
г) рішення тимчасової комісії мають рекомендаційний характер.

6. Висновки тимчасової комісії і доповідь на засіданні Вченої ради

Повна інформація про діяльність факультету/інституту, а також висновки тимчасової комісії з перевірки факультету/інституту оформлюються у довідку, на останній сторінці якої ставлять свої підписи голова і всі члени тимчасової комісії. Голова тимчасової комісії ознайомлює декана факультету/директора інституту з висновками комісії. Довідка і проект ухвали тиражуються і поширюються серед членів Вченої ради секретаріатом Вченої ради у терміни, визначені Положенням про секретаріат Вченої ради Університету.

На засіданні Вченої ради голова тимчасової комісії доповідає про стан, проблеми і перспективи розвитку факультету/інституту, який перевірявся. Співдоповідачем виступає декан/директор факультету/інституту, який перевірявся.

На засідання Вченої ради запрошуються заступники декана/директора, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники факультету/інституту, який перевірявся.

7. Ухвала Вченої ради

Після обговорення питання з перевірки факультету/інституту, Вчена рада приймає відповідну Ухвалу. Остаточний варіант ухвали Вченої ради затверджує ректор Університету.

Ухвала Вченої ради є обов’язковою для виконання факультетом/інститутом, який перевірявся.

Про хід виконання ухвали Вченої ради голова тимчасової комісії інформує членів Вченої ради через рік з часу її прийняття.

За умови успішної діяльності факультету/інституту і виконання ним усіх пунктів ухвали, ухвала Вченої ради знімається з контролю.