Головна

Для розгляду найважливіших питань діяльності Університету створюється Вчена рада, не менше 75 відсотків загальної чисельності складу якої становлять наукові, науково-педагогічні працівники Університету й не менш як 10 відсотків – виборні представники із числа студентів (курсантів).

Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається на термін повноважень Вченої ради.

До складу Вченої ради Університету за посадами входять: ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів, обсерваторій, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова первинної профспілкової організації, його заступники (не більше двох), начальник юридичного відділу, голова студентського парламенту Університету, керівник Наукового Товариства студентів (курсантів, слухачів) аспірантів, докторантів і молодих вчених. За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити керівники робочих та дорадчих органів, створених в Університеті. До складу Вченої ради входять також виборні представники за наступними квотами: − які представляють наукових, науково-педагогічних працівників та обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії − по 1 представнику від кожного факультету (інституту, обсерваторій) та НДЧ; − виборні представники, які представляють інших працівників Університету, і працюють у ньому на постійній основі – 2 особи від усіх підрозділів;− виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів- стажистів − 2 особи від усіх факультетів,інститутів обираються конференцією трудового колективу Університету за рекомендаціями конференцій трудових колективів факультетів інститутів Університету; − керівники виборних органів первинної профспілкової організації (студенти) – 3 особи обираються профспілковими органами Первинної профспілкової організації Університету; − керівники органів студентського самоврядування Університету − 3 особи обираються студентами (курсантами). Представники з числа працівників Університету обираються конференцією трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

Персональний склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора терміном на 5 років.

Вчена рада Університету:

− визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

− розробляє та подає Конференції трудового колективу проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

− визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

− затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

− ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає терміни навчання на відповідних рівнях;

− ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

− ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

− ухвалює, за поданням ректора Університету, рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів (крім Військового інституту та Інституту управління державної охорони);

− обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників філій;

− затверджує, відповідно до законодавства, зразок і порядок виготовлення власного диплома про вищу освіту, положення про процедуру й підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам подвійних дипломів;

− ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

− оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

− присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

− приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів: для зарахування вступників на навчання, про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;

− має право вносити подання про відкликання ректора, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету, за підставами, передбаченими законодавством, контрактом;

− затверджує положення про робочі та дорадчі органи Університету;

− визначає повноваження вчених рад факультетів/інститутів відповідно до напрямів їх освітньої діяльності;

–  розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказом ректора.