Документи на вчене звання

П О С Т А Н О В А

від 27 грудня 2008 р. N 1149 Київ

зі змінами, внесеними Постановою КМ від 23.06.10 № 507

Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента

Відповідно до статті 59 Закону України “Про вищу освіту” ( 2984-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок присвоєння вченого звання професора і доцента, що додається.
2. Уповноважити Міністерство освіти і науки надавати роз’яснення щодо застосування Порядку, затвердженого цією постановою.
3. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 1791 (1791-2004-п ) “Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань професора і доцента” (Офіційний вісник України, 2005 р., N 1, ст. 28); постанову Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 311 (311-2007-п ) “Про внесення зміни до пункту 22 Порядку присвоєння вчених звань професора і доцента” (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 597).

Прем’єр-міністр України                       Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2008 р. N 1149

ПОРЯДОК

присвоєння вченого звання професора і доцента

зі змінами, які затверджені Постановою КМУ № 507 від 23 червня 2010

1. Цей Порядок визначає вимоги до присвоєння вченого звання професора і доцента.

2. Вчене звання професора і доцента присвоюється МОН.
Для розгляду атестаційних справ наукових і науково-педагогічних працівників у МОН утворюється атестаційна колегія.
Головою атестаційної колегії є Міністр освіти і науки.
Склад атестаційної колегії та положення про неї затверджує Міністр освіти і науки.

3. Вчене звання професора присвоюється на основі рішення вченої ради вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації або закладу післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, наукової установи.
Вчене звання доцента присвоюється на основі рішення вченої ради вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації або закладу післядипломної освіти III-IV рівня акредитації.

4. Рішення вченої ради щодо присвоєння вченого звання професора і доцента приймається таємним голосуванням.
Засідання вченої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
Рішення вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четверті членів ради, присутніх на засіданні. Рішення ВР дійсне протягом одного року з дати його прийняття.

5. Науковим, науково-педагогічним працівникам, які працюють у двох або більше вищих навчальних закладах, наукових установах, вчене звання професора і доцента присвоюється на підставі рішення вченої ради вищого навчального закладу III – IV рівня акредитації або закладу післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, наукової установи за основним місцем роботи.

6. Строк розгляду атестаційних справ у МОН не повинен перевищувати шести місяців. За особливих обставин, які потребують більш тривалого часу для проведення експертизи атестаційної справи, строк розгляд може бути продовжений до одного року, про що МОН повідомляє здобувачеві.

7. Форму та порядок розгляду атестаційних справ ВР ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації або закладу післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, наукової установи затверджує МОН.

8. Документом, що засвідчує присвоєння вченого звання професора і доцента, є атестат, який виготовляється за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, і видається МОН.
Особам, які втратили атестат, видається дублікат з новим порядковим номером. У разі зміни особою прізвища (імені) атестат обміну не підлягає.
Порядок видачі атестатів, а також їх дублікатів визначає МОН.
В Україні визнаються дійсними атестати, видані атестаційними органами СРСР і Російської Федерації за результатами рішень вчених рад до 1 вересня 1992 року.

9. Вчене звання професора присвоюють працівникам вищих навчальних закладів III- IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III-IV рівня акредитації:

1) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;

2) які мають:

вчене звання доцента або старшого наукового співробітника;

стаж педагогічної роботи не менш як 8 років у зазначених закладах на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи), у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора, завідуючого кафедрою (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу ставки заробітної плати;

стаж педагогічної роботи на посаді професора, завідуючого кафедрою у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти III-IV рівня акредитації не менш як п’ять років за умови наявності стажу наукової роботи не менш як 10 років: для наукових працівників, які перейшли на науково-педагогічну роботу;

стаж педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника не менш як п’ять років;

наукові, навчально-методичні праці і не менш як 10 праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК перліку, чи провідних наукових виданнях інших держав;

3) які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;

10. Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ:

1) яким присуджений науковий ступінь доктора наук;

2) які працюють у наукових установах Національної академії наук, Академії медичних наук, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук та Академії мистецтв, науково-дослідних інститутах і прирівняних до них організаціях на посаді завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника або директора, заступника директора, вченого секретаря;

3) які мають:

вчене звання старшого наукового співробітника або доцента;

стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менш як 10 років (останній календарний рік на одній із зазначених посад);

стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років після отримання вченого звання старшого наукового співробітника або доцента;

друковані наукові праці, у тому числі є авторами монографії (розділу монографії) або підручника (навчального посібника) з грифом МОН;

не менш як 10 наукових праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку чи провідних наукових виданнях інших держав;

4) які підготували не менш як три кандидати наук.

11. Вчене звання професора може бути присвоєне працівникам вищих навчальних закладів III- V рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, яким не присуджений науковий ступінь доктора наук, але:

1) які мають:

вчене звання доцента;

стаж педагогічної роботи не менш як 15 років у зазначених закладах на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора, завідуючого кафедрою (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи, начальника кафедри або його заступника) з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати;

стаж педагогічної роботи після отримання вченого звання доцента не менш як п’ять років;

2) які є авторами наукових і навчально-методичних праць, у тому числі авторами підручників або співавторами не менш як трьох підручників (навчальних посібників) з грифом МОН, видані протягом останніх 10 років, та мають не менш як 25 наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК перліку чи провідних наукових виданнях інших держав;

3) які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри;

4) підготували не менш як трьох кандидатів наук.

12. Вчене звання професора присвоюється діячам культури і мистецтв та фахівцям фізичної культури і спорту:

1) які удостоєні відповідно почесного звання “Народний артист України”, “Народний художник України”, “Народний архітектор України”, “Заслужений діяч мистецтв України” та “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України”;

2) які працюють у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти III-IV рівня акредитації:

3) які мають:

вчене звання доцента;

стаж педагогічної роботи не менш як 8 років у зазначених закладах на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою, декана факультету, проректора з навчальної чи наукової роботи, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора, завідуючого кафедрою з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати;

стаж педагогічної роботи не менш як п’ять років після отримання вченого звання доцента;

значні особисті творчі досягнення:

– у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів іфестивалів;

– в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів;

– у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, театральні постановки, фільми, інші творчі праці, що використовуються у педагогічній діяльності;

– у сфері фізичної культури і спорту – перемога та призові місця на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, Європи;

4) які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;

5) які особисто підготували не менш як п’ять осіб, удостоєних звань України, або лауреатів міжнародних та державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів, призерів Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, Європи;

6) які є авторами навчально-методичних і наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку чи провідних наукових виданнях інших держав, підручників (навчальних посібників) з основного курсу або співавторами не менш як трьох підручників (навчальних посібників) з грифом МОН, виданих протягом останніх 10 років (крім науково-педагогічних працівників виконавських музичних кафедр).

13. Вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III-IV рівня акредитації:

1) яким присуджений науковий ступінь кандидата (доктора) наук;

2) які мають:

стаж педагогічної роботи не менш як 5 років у зазначених закладах на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи), у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді доцента, професора, завідуючого кафедрою (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи, начальника кафедри або його заступника) з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати);

навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі, наукові праці, зокрема не менш як п’ять наукових праць після захисту кандидатської дисертації, опублікованих у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку чи провідних наукових виданнях інших держав;

4) які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу.

14. Вчене звання доцента присвоюється діячам культури і мистецтв та фахівцям фізичної культури і спорту:

1) які удостоєні відповідно почесного звання “Народний артист України”, “Народний художник України”, “Народний архітектор України”, “Заслужений діяч мистецтв України”, “Заслужений артист України”, “Заслужений художник України”, “Заслужений працівник культури України”, “Заслужений архітектор України”, “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України;

2) які працюють у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти III-IV рівня акредитації;

3) які мають:

стаж педагогічної роботи не менш як п’ять років у зазначених закладах на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, завідуючого кафедрою, декана факультету, проректора, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді доцента, завідуючого кафедрою з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати);

стаж роботи не менш як рік після удостоєння зазначеного почесного звання;

значні особисті творчі досягнення:

– у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів;

– в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів;

– у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, театральні постановки, фільми, інші творчі праці, що використовуються у педагогічній діяльності;

– у сфері фізичної культури і спорту – значні особисті досягнення у спорті та підготовка призерів міжнародних змагань;

навчально-методичні та наукові праці, у тому числі не менш як три наукові праці, опубліковані за останні п’ять років у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку чи провідних наукових виданнях інших держав, або навчальні посібники з грифом МОН(крім науково-педагогічних працівників виконавських музичних кафедр).

4) які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;

5) які особисто підготували не менш як три фахівці вищої кваліфікації (лауреатів міжнародних або державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів, призерів міжнародних змагань).

15. Особам, для яких основним місцем роботи не є вищий навчальний заклад III-IV рівня акредитації або заклад післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, вчене звання професора і доцента може бути присвоєно у разі їх науково-педагогічної роботи за сумісництвом з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати) за умови їх відповідності вимогам, зазначеним у пунктах 9, 10 і 12-14 цього Порядку.

16. Атестаційні справи на присвоєння вченого звання професора і доцента відповідно до пунктів 12 і 14 цього Порядку підлягають зовнішній експертизі науково-методичних комісій МОН.

17. Датою присвоєння вченого звання професора і доцента є наказ МОН, яким затверджується рішення атестаційної колегії.

18. Для наукових, науково-педагогічних працівників, яким вчене звання професора і доцента присвоєно у державах, з якими Україна не підписала Угоди про визнання вчених звань, у МОН проводиться переатестація за клопотанням вчених рад вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, наукових установ, в яких вони працюють. Перелік необхідних для цього документів, а також порядок їх розгляду визначає МОН.

19. Вчене звання професора і доцента може бути присвоєно іноземцям, залученим до педагогічної роботи у вищих навчальних закладах України III-IV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, за умови наявності відповідних наукових ступенів, нострифікованих в Україні, та з дотриманням цього Порядку.

20. МОН може позбавити особу вченого звання професора і доцента на підставі клопотань вчених рад.

Рішення про порушення клопотання про позбавлення вченого звання професора і доцента приймає вчена рада на своєму засіданні таємним голосуванням.

Засідання ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четверті членів ради, присутніх на засіданні.

Питання щодо обґрунтованості рішення про присвоєння вченого звання професора і доцента, яке було прийняте більш як 10 років тому, МОН не розглядає.

21. Особи, яких було позбавлено вченого звання професора і доцента, можуть бути поновлені в цих званнях МОН на підставі рішень вчених рад.

22. Порядок розгляду питань про позбавлення (поновлення) вченого звання професора і доцента, а також перелік необхідних для цього документів визначає МОН.

23. Апеляція на рішення вченої ради може бути подана МОН не пізніше ніж протягом двох місяців після прийняття відповідного рішення.

Рішення МОН щодо апеляції є остаточним.

24. Після прийняття МОН рішення про відмову у присвоєнні вченого звання професора і доцента нове клопотання вченої ради про присвоєння вченого звання може бути порушене не раніше ніж через один рік. Обов’язковою умовою повторного порушення клопотання повинно бути опублікування нових навчально-методичних і наукових праць.

 

Документи на вчене звання професора (доцента)

Перелік документів атестаційної справи здобувача вченого звання професора (доцента),які подаються до секретаріату Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

– 2 примірники

1. Супровідний лист (за формою) *

– 2 примірники

2. Довідка про присвоєння здобувачеві вченого звання професора (доцента (за формою)

– 3 примірники

3. Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо присвоєння здобувачеві відповідного вченого звання (за поданим нижче зразком)

– 1 примірник

4. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету (інституту) (за поданим нижче зразком)

– 1 примірник

5. Список наукових та навчально-методичних праць ( наукові роботи, опубліковані до захисту дисертації; наукові роботи, опубліковані після захисту дисертації; основні навчально-методичні роботи, за період науково-педагогічної діяльності) (за формою)

– 2 примірники

6. Звіт про науково-педагогічну роботу

– 1 примірник

7. Рецензія на відкриту лекцію

– 1 примірник

8. Особовий листок з обліку кадрів

– 1 примірник

9. Витяг з трудової книжки з інформацією про педагогічний стаж у вищій школі, засвідчений відділом кадрів

– 2 примірники

10. Копії дипломів кандидата, доктора наук, засвідчені відділом кадрів

– 2 примірники

11. Копія атестата доцента, засвідчена відділом кадрів

– 2 примірники

12. Опис документів

– 2 примірники

Документи, надруковані 14 шрифтом, міжрядковий інтервал – 1, і зброшуровані у 2 швидкозшивачах, подаються до секретаріату Вченої ради не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до засідання Вченої ради.

* Зразки документів знаходяться у вчених секретарів відповідних факультетів, інститутів.

 

Документи на вчене звання старшого наукового співробітника

Перелік документів атестаційної справи здобувача вченого звання старшого наукового співробітника, які подаються до ВАК України

 1. Супровідний лист до атестаційної справи.
 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря Вченої ради.
 3. Рішення вченої (науково-технічної) ради про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. (Зразок див. на сайті ВАК)
 4. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук, засвідчена підписом вченого секретаря Вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III та IV рівня акредитації.
 5. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 з № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до Вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.
 6. Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря Вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, у разі зміни здобувачем імені.
 7. Список наукових праць за відповідною спеціальністю, підписаний здобувачем, вченим секретарем Вченої ради та засвідчений печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.
 8. Копії наукових праць здобувача за відповідною спеціальністю, опублікованих у наукових фахових виданнях України або інших держав за останні три роки, з яких дві без співавторів, на паперовому носії, засвідчені підписом вченого секретаря Вченої ради. На копіях повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань. Замість копій наукових праць здобувача можуть додаватися їх оригінали.
 9. Опис документів атестаційної справи,засвідчений підписом вченого секретаря Вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.

  Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають:

  автореферат кандидатської або докторської дисертації;

  один компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл із даними про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Ім’я файла – sns.xls;

  реєстраційно-облікову картку за встановленою формою у двох примірниках;

  чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (дві картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації (дві картки). На зворотному боці поштових карток вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки, вчене звання старшого наукового співробітника, на яке претендує здобувач.

В атестаційну справу КНУ додається:

 1. Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо присвоєння здобувачеві відповідного вченого звання (за поданим нижче зразком) (1 прим.)
 2. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету (інституту) (за поданим нижче зразком) (1 прим.)
 3. Витяг з трудової книжки про науковий стаж (1 прим.)

Документи, надруковані 14 шрифтом, міжрядковий інтервал – 1, і зброшуровані у 2 швидкозшивачах, подаються до секретаріату Вченої ради не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до засідання Вченої ради.

Зразки документів знаходяться у вчених секретарів відповідних факультетів, інститутів (також з ними можна ознайомитися на сайті ВАК).

Зразки документів

зразок титульної сторінки атестаційної справи здобувача вченого звання професора (доцента)

зразок титульної сторінки атестаційної справи здобувача вченого звання старшого наукового співробітника

– зразки окремих документів атестаційної справи здобувача вченого звання професора (доцента, старшого наукового співробітника)

зразок витягу з трудової книжки

зразок списку праць

зразок реєстраційно-облікової картки здобувача старшого наукового співробітника

зразок опису документів атестаційної справи здобувача вченого звання професора (доцента) в КНУ

зразок опису документів атестаційної справи здобувача вченого звання професора (доцента) в Міністерство освіти і науки України

зразок опису документів атестаційної справи старшого наукового співробітника в КНУ

зразок опису документів атестаційної справи старшого наукового співробітника у ВАК