У Х В А Л А Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про результати вступної кампанії 2017 року і завдання щодо організації та забезпечення прийому абітурієнтів до КНУ імені Тараса Шевченка на 2018/2019 н.р.» від 04 вересня 2017 року

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________________ Л.В. Губерський

 

У Х В А Л А

Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Про результати вступної кампанії 2017 року і завдання щодо організації

та забезпечення прийому абітурієнтів до КНУ імені Тараса Шевченка на 2018/2019 н.р.»

від 04 вересня 2017 року

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря Приймальної комісії А.П. Креневича «Про результати вступної кампанії 2017 року і завдання щодо організації та забезпечення прийому абітурієнтів до КНУ імені Тараса Шевченка на 2018/2019 н.р.» та співдоповідь проректора з науково-педагогічної роботи В.А. Бугрова, Вчена рада відзначає, що у поточному році прийом абітурієнтів на навчання за освітніми програмами і спеціальностями освітніх рівнів «Магістр» і «Бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» відбувся організовано й успішно. На всі вищезазначені програми зберігся порівняно високий конкурс вступників. Це створило сприятливі умови для відбору на навчання абітурієнтів із високими академічними показниками.

При зарахуванні на навчання за всіма освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційним рівнем план державного замовлення виконано у повному обсязі. Значну кількість абітурієнтів зараховано на навчання понад план державного замовлення за кошти юридичних і фізичних осіб.

У ході прийому заяв від вступників, проведення вступних випробувань і зарахування на навчання було забезпечено режим відкритості і прозорості, чітку роботу секретаріатів відбіркових комісій факультетів/ інститутів і коледжів, юридичної служби секретаріату Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет), що дозволило провести вступну кампанію на належному рівні.

Вступній кампанії передувало проведення значної професійно-орієнтаційної роботи, яку здійснювали факультети/ інститути і коледжі за координуванням підготовчого відділення. Центр комунікацій Університету на відповідному рівні здійснив супровід вступної кампанії в засобах масової інформації. ІОЦ Університету і Центр телекомунікацій професійно забезпечили інформаційну складову вступної кампанії та надійність засобів комунікації. На позитивну оцінку заслуговує робота Студентського парламенту як до вступної кампанії, так і під час її перебігу.

Разом з тим, хід вступної кампанії вкотре висвітлив низку проблем, на вирішенні яких необхідно зосередити увагу при підготовці до наступного прийому абітурієнтів на навчання в Університеті. Вони стосуються удосконалення Умов прийому на навчання до ВНЗ і Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Правила прийому), зокрема щодо покращення їхнього адаптування до чинного законодавства і реалій сьогодення; оптимізації переліку спеціальностей, їхніх ліцензійних обсягів та обсягів державного замовлення; проведення нових ефективних професійно-орієнтаційних заходів для залучення талановитої молоді на навчання в Університеті; популяризації у суспільстві фізико-математичних і природничих спеціальностей.

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Університету ухвалює:

 1. Доповідь відповідального секретаря Приймальної комісії А.П. Креневича «Про результати вступної кампанії 2017 року і завдання щодо організації та забезпечення прийому абітурієнтів до КНУ імені Тараса Шевченка на 2018/2019 н.р.» і співдоповідь проректора з науково-педагогічної роботи В.А. Бугрова взяти до відома, обговорити її на засіданнях вчених/ педагогічних рад факультетів/ інститутів, коледжів.
 2. Науково-методичній раді Університету:
  • Провести аналіз результатів вступу за освітніми програмами бакалаврату та магістратури і внести пропозиції до Вченої ради для урахування при оголошенні набору на навчання у 2018 році.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, директор НМЦ ОНП  Університету А.П. Гожик.

Термін: до 01.12.2017 р.

 • З метою забезпечення якості набору на навчання та рівного доступу до вищої освіти розробити вимоги до проведення вступних випробувань, критерії оцінювання знань вступників, провести рецензування програм вступних випробувань, контрольних матеріалів тощо.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, директор НМЦ ОНП  Університету А.П. Гожик.

Термін: до 01.06.2018 р.

 1. Постійній бюджетно-фінансовій комісії Вченої ради Університету (В.Д. Базилевич) і Планово-фінансовому відділу Університету (О.Б. Білявська) передбачити при формуванні кошторису Університету на 2018 рік видатки на професійно-орієнтаційну діяльність, у т.ч. відрядження з метою проведення професійно-орієнтаційної роботи.
 2. З метою належного виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.06.2017 р. за № 864 «Про додаткові заходи щодо забезпечення доброчесності при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра» ректорату Університету направити до МОН України пропозиції представників від Університету до складу робочих груп з розробки і проведення заходів, передбачених зазначеним Наказом.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, директор ІМВ В.В. Копійка,

директор інституту філології Г.Ф. Семенюк, декан юридичного факультету І.С. Гриценко.

Термін: до 15.09.2017 р.

 1. НМЦ ОНП Університету спільно з юридичним факультетом провести аналіз і кореляцію результатів складання вступних іспитів із використанням технологій ЗНО, отриманих абітурієнтами, які вступали до магістратури за спеціальністю 081 Право, з їхньою успішністю впродовж навчання за ОР «Бакалавр».

Відповідальні: директор НМЦ ОНП Університету А.П. Гожик, декан юридичного факультету І.С. Гриценко.

Термін: до 01.12.2017 р.

 1. Секретаріату Приймальної комісії:
  • Підготувати, попередньо погодивши  з ректором Університету, пропозиції щодо внесення змін до Умов прийому у 2018 році відповідно до Закону України «Про вищу освіту» і подати їх до Міністерства освіти і науки України.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, відповідальний секретар Приймальної комісії А.П. Креневич.

Термін: до 01.10.2017 р.

 • Підготувати і подати на затвердження Вченій раді Університету Правила прийому у 2018 році з урахуванням змін в Умовах прийому та досвіду минулорічної вступної кампанії.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, відповідальний секретар Приймальної комісії А.П. Креневич.

Термін: до 01.12.2017 р.

 • Підготувати і подати на затвердження ректору Університету пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо плану державного замовлення для навчання в Університеті за всіма освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями у 2018 році.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, директор НМЦ ОНП  Університету А.П. Гожик, декани факультетів/ директори інститутів, коледжів.

Термін: до 01.12.2017 р.

 • Розробити єдине положення про проведення Всеукраїнської олімпіади Університету із загальноосвітніх предметів (математика, фізика, хімія, біологія, географія) для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, поклавши координацію проведення Олімпіади на підготовче відділення.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, відповідальний секретар Приймальної комісії А.П. Креневич, завідувач підготовчого відділення  Г.О. Усатенко, заступник завідувача підготовчого відділення І.В.Ляшенко.

Термін: до 01.11.2017 р.

 1. Інформаційно-обчислювальному центру Університету:
  • Розробити механізми інформаційного супроводу щодо автоматизації заповнення та оформлення договорів про навчання за кошти юридичних і фізичних осіб.

Відповідальні: перший проректор О.К. Закусило, головний бухгалтер В.П. Денисенко, відповідальний секретар Приймальної комісії А.П. Креневич, начальник ІОЦ Ю.В. Бойко.

Термін: до 01.07.2018 р.

 • Підготувати, за погодженням з секретаріатом Приймальної комісії, пропозиції до адміністрації Державного підприємства «Інфоресурс» щодо вдосконалення інформаційного супроводу вступної кампанії 2018 року (поточної і підсумкової статистичної звітності, пов’язаної з прийомом на навчання).

Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії А.П. Креневич, начальник ІОЦ Ю.В. Бойко.

Термін: до 01.12.2017 р.

 • Розробити механізми інформаційного супроводу вступної кампанії відповідно до нового програмного забезпечення Єдиної бази з питань освіти, зокрема автоматизовану систему генерування звітів для забезпечення Приймальної комісії та відбіркових комісій факультетів/ інститутів, коледжів оперативною інформацією про хід і результати вступної кампанії.

Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії А.П. Креневич, начальник ІОЦ Ю.В. Бойко.

Термін: до 01.07.2018 р.

 1. Факультетам/ інститутам, коледжам:
  • Провести оптимізацію ліцензованих обсягів й обсягів державного замовлення на спеціальності та освітні програми з огляду на їхню необхідність і актуальність на ринку праці.
  • Опрацювати питання щодо можливості створення конкурсних пропозицій за освітніми програмами в межах широкого конкурсу за спеціальностями.
  • Розробити заходи, спрямовані на популяризацію спеціальностей фізико-математичних та природничих напрямів, з метою залучення талановитої молоді на навчання в Університеті.

Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів, коледжів.

Термін: до 01.12.2017 р.

 • Продовжити роботу щодо вдосконалення інформаційних сайтів факультетів/ інститутів, коледжів для оперативного інформування вступників. Призначити відповідальних осіб для спілкування з абітурієнтами через електронні засоби, зокрема соціальні мережі, електронну пошту, різноманітні комунікатори (Skype, Viber тощо).

Відповідальні:декани факультетів/ директори інститутів, коледжів.

Термін: протягом навчального року.

 • Реалізувати соціальну підтримку й адаптацію абітурієнтів-сиріт, учасників АТО, дітей учасників АТО або дітей Героїв Небесної Сотні, вимушених переселенців тощо.

Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів, коледжів,  голова Студентського парламенту С.О. Гречка.

Термін: протягом навчального року.

 • Спільно з підготовчим відділенням, студентським активом Університету організувати профорієнтаційну й агітаційну роботу серед учнів випускних класів середніх шкіл і студентів випускних курсів ОР «Бакалавр». Першочергово звернути увагу на профорієнтаційну роботу серед учнів профільних класів ліцеїв, гімназій, коледжів Києва і регіонів України; організацію позиціонування Університету, його інститутів/ факультетів, кафедр і спеціальностей у соціальних мережах. Особливу рекламно-інформаційну кампанію організувати серед іноземних громадян, забезпечивши їх якісне та кількісне зростання в складі студентів Університету. Звіт про виконання профорієнтаційної та агітаційної роботи заслухати на засіданні ректорату у травні 2018 року.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, проректор з науково-педагогічної роботи П.О.Бех,  декани факультетів/ директори інститутів, коледжів, завідувач підготовчого відділення  Г.О. Усатенко, голова Студентського парламенту С.О. Гречка.

Термін: протягом навчального року.

 • Факультету соціології провести всеохоплююче анкетування першокурсників (включно з коледжами), у якому дослідити мотивацію вибору місця навчання, джерела отримання інформації про Університет, питання щодо адаптації в ньому тощо.

Відповідальний: декан факультету соціології А.П. Горбачик.

Термін: до 01.12.2017 р.

 1. Центру комунікацій:
  • Розробити план заходів на 2017/ 2018 н.р. щодо інформаційної підтримки вступної кампанії в сучасних ЗМІ та організувати активну інформаційну й рекламно-агітаційну кампанію про Університет в електронних і друкованих ЗМІ із залучанням до її проведення науково-педагогічних працівників і студентів інститутів міжнародних відносин і журналістики.

Відповідальні: директор Центру комунікацій О.Л. Добржанська, директор інституту міжнародних відносин В.В. Копійка, директор інституту журналістики В.В. Різун, голова Студентського парламенту С.О. Гречка.

Термін: протягом навчального року.

 1. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на першого проректора О.К. Закусила.