УХВАЛА Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Навчальна робота в Університеті за 2016/2017 навчальний рік: якість освіти та шляхи її вдосконалення» від 30 червня 2017 року

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________________ Л.В. Губерський

 

 

 

УХВАЛА

Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Навчальна робота в Університеті за 2016/2017 навчальний рік:

якість освіти та шляхи її вдосконалення»

 

від 30 червня 2017 року

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи В.А. Бугрова, Вчена рада відзначає, що у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет) у 2016/ 2017 н. р. проведена значна робота з удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Продовжується активне впровадження вимог Закону України «Про вищу освіту» і рекомендацій Європейського простору вищої освіти відповідно до підсумків Єреванського саміту міністрів освіти країн-учасниць Болонського процесу 2015 року.

У 2016/ 2017 н. р.:

 • розпочато реалізацію освітніх програм, започаткованих у 2016 році, в межах нових навчальних планів за освітніми рівнями «Бакалавр» і «Магістр» відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та нового Переліку галузей і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
 • реалізуються нові навчальні плани освітньої складової підготовки докторів філософії;
 • продовжено виконання Тимчасового порядку реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін;
 • проведено цикл тренінгів для заступників деканів/ директорів з навчальної роботи і голів НМК факультетів/ інститутів з питань якості освітнього процесу.

Продовжується реалізація Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Програма). Зокрема, Університет бере участь в проекті ERASMUS + QUAERE «Побудова внутрішніх систем забезпечення якості освіти в Україні, заснованих на Європейських стандартах і рекомендаціях»: інститут високих технологій і факультет соціології пройшли самооцінювання та готуються до проведення пілотної акредитації європейськими експертами.

У рамках Програми реалізовано вагомі складові системи забезпечення якості освіти:

– внутрішній контроль за якістю формування контингенту студентів першого курсу (проведено вхідні контрольні роботи з іноземних мов і фахових профільних дисциплін;  запроваджено вхідні контрольні роботи з української мови);

– контроль залишкових знань з дисциплін циклу соціально-гуманітарної та економічної підготовки (продовжено вибіркове дослідження формування у студентів наскрізних компетентностей; проведено порівняльний аналіз результатів сесій та контрольних зрізів знань);

– затвердження Науково-методичною радою Університету рукописів підручників і навчальних посібників;

–  аналіз об’єктивності оцінювання знань студентів викладачами (продовжено практику  оцінювання знань студентів на іспиті двома викладачами, вперше проведено опитування студентів щодо якості викладання конкретними викладачами);

–  встановлення відповідальності профільних кафедр за визначення фахового рівня викладачів і змісту навчальних програм;

–    внутрішнє рецензування навчальних програм спорідненими кафедрами;

 • переукладання угод з роботодавцями; формування системи укладання професійних стандартів на підставі контактів з виробничими організаціями й фірмами тощо.

Накопичуються дані соціологічних опитувань студентів щодо їхньої оцінки складових навчання (впродовж навчального року факультет соціології провів чергову хвилю дослідження УНІДОС). Університет взяв участь в Європейському дослідженні U-Multirank.

Визнанням рівня якості освіти стало здобуття Університетом свого місця у світовому рейтингу компанії QS у сегменті 411-420 (2017 рік), входження до предметного рейтингу QS  в галузі фізики та астрономії  (351-400), хімії (451-500).  Ще в одному світовому рейтингу – Times Higher Education – Університет посів позицію у сегменті 800+. Особливим досягненням є входження до Шанхайського рейтингу (ARWU) в номінації «математика» на позиції 401-500.

Водночас слід наголосити на необхідності усвідомлення якості освіти як пріоритету діяльності Університету науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти, про що йдеться з року в рік. Необхідно запровадити на постійно діючій основі ключові складові системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, у тому числі студентоорієнтовану побудову освітнього процесу,  удосконалення компетентностей гарантів (керівників) освітніх програм, систему оцінювання знань студентів, опитування студентів щодо якості освітнього процесу тощо.

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада ухвалює:

 1. Доповідь проректора з науково-педагогічної роботи В.А. Бугрова взяти до відома.

 1. Упродовж 2017/ 2018 навчального року запровадити систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в основних її складових, передбачених Європейськими стандартами і рекомендаціями. Розробити і подати на розгляд Вченої ради основні документи: Положення про організацію освітнього процесу (до 01 листопада 2017 року), Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (до 01 березня 2018 року).

Відповідальні: Постійна комісія Вченої ради з питань організації освітнього процесу;  проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров; директор Науково-методичного центру організації навчального процесу А.П. Гожик; начальник ІОЦ Ю.В.Бойко; декан факультету соціології А.П.Горбачик.

 Термін виконання: до 01 червня 2018 року.

 1. Провести аналіз та запровадити комплекс заходів щодо забезпечення ефективної і стабільної роботи АІС «Тритон».

Відповідальні: Постійна комісія Вченої ради з питань організації перспективного розвитку;  перший проректор О.К.Закусило; начальник ІОЦ Ю.В.Бойко.

 Термін виконання: до 01 грудня  2017 року.

 1. Розробити середньостроковий прогноз прийому на навчання за ОР «Бакалавр» і ОР «Магістр».

Відповідальні: Постійна комісія Вченої ради з питань перспективного розвитку; проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров; директор Науково-методичного центру  організації навчального процесу А.П. Гожик; відповідальний секретар Приймальної комісії А.П. Креневич; декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: до 01 січня 2018 р.

 1. Запровадити, починаючи з 01 вересня 2018 року, не менше п’яти англомовних програм і програм подвійного дипломування на природничих факультетах та в інститутах Університету, насамперед орієнтованих на іноземних громадян.

Відповідальні: Постійна комісія Вченої ради з питань організації освітнього процесу; Постійна комісія з питань міжнародного співробітництва;  проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров; директор Науково-методичного центру організації навчального процесу А.П. Гожик; професор юридичного факультету Ю.В.Ващенко; керівник відділу академічної мобільності О.Ю.Данильченко; декани факультетів: географічного (Я.Б.Олійник), механіко-математичного (М.Ф.Городній), комп’ютерних наук та кібернетики (А.В.Анісімов), радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (І.О.Анісімов), фізичного (М.В.Макарець), хімічного (Ю.М.Воловенко)/ директори ННІ «Інститут геології» (В.А.Михайлов), ННЦ «Інститут біології та медицини» (Л.І.Остапченко), інституту високих технологій (В.В.Ільченко).

Термін виконання: до 01 вересня 2018 року.

 1. Провести у 2017/ 2018 навчальному році щонайменше два цикли підвищення кваліфікації гарантів освітніх програм на базі інституту післядипломної освіти, щомісячний методичний семінар з упровадження новітніх освітніх технологій на базі Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров; директор Науково-методичного центру організації навчального процесу А.П. Гожик; директор ІПО О.Д. Рожко; директор НБ ім. М.Максимовича О.О. Сербін.

Термін виконання: до 01 липня 2018 року.

 1. Провести роз’яснювальну роботу з науково-педагогічними працівниками щодо запровадження методичних рекомендацій із організації самостійної роботи в 2017/2018 навчальному році і забезпечити їх неухильне виконання.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров; директор Науково-методичного центру організації навчального процесу А.П. Гожик; декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: до 01 березня 2018 року

 1. Затвердити зразки опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, структурні вимоги до інформаційного пакету, форму робочої навчальної програми дисципліни і вимоги до представлення на сайті Університету інформації про кваліфікацію науково-педагогічних працівників. Доручити проректору з науково-педагогічної роботи В.А.Бугрову, начальнику відділу кадрів О.Г.Іванченку та начальнику ІОЦ Ю.В.Бойку організувати запровадження відповідних документів в освітній та інформаційний процес в Університеті.
 2. 9. Контроль за виконанням цієї Ухвали покласти на першого проректора О.К. Закусила.