УХВАЛА Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про перспективи подальшого розвитку Університету в основних напрямах його діяльності» від 12 червня 2017 року

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________________ Л.В. Губерський

 

 

 

УХВАЛА

Вченої ради Київського національного університету  імені Тараса Шевченка

«Про перспективи подальшого розвитку Університету

в основних напрямах його діяльності»

від 12 червня 2017 року

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора Л.В. Губерського, Вчена рада відзначає, що у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет) послідовно реалізовується «Програма розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2012-2020 роки» (далі – Програма розвитку).

Відповідно до цієї  Програми та нормативно-правових документів різного рівня (Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади в межах їх компетенцій) проведено низку заходів, а саме:

 • відкрито нові та реорганізовано існуючі підрозділи – інститути/ факультети, кафедри, центри тощо;
 • інтегровано до складу Університету два коледжі, Український фізико-математичний ліцей;
 • створено нові спеціальності та освітні програми, укладено відповідні навчальні плани та програми курсів;
 • сформовано елементи системи внутрішнього забезпечення якості освіти та проведено підготовку до зовнішнього забезпечення якості освіти включно з акредитацією;
 • започатковано конкурсний підхід до формування тематики науково-дослідних робіт, створення наукових колективів;
 • створено нові програми підготовки фахівців за третім освітньо-науковим циклом – докторів філософії;
 • сформовано низку освітніх програм для іноземних громадян;
 • розширено коло закордонних партнерів – університетів, наукових установ, державних та недержавних інституцій;
 • започатковано реалізацію кадрової політики на засадах економічної обґрунтованості та ефективної реалізації освітнього процесу і наукових досліджень;
 • розгорнуто практику державно-громадського партнерства, консультацій та взаємодії з громадськими організаціями, підтримки громадських ініціатив;
 • зміцнено матеріально-технічну базу Університету.

Підтвердженням правильності Програми розвитку є найвищі серед українських ВНЗ місця в рейтингах; найкращі серед українських університетів показники публікаційної активності; потужний викладацький корпус; широкий спектр освітніх послуг; найвищі серед українських університетів обсяги наукових досліджень.

Разом з тим, проведений ректоратом аналіз засвідчує наявність суттєвих резервів у розвитку Університету на найближчі роки. Мало уваги приділяється в підрозділах ефективному раціональному плануванню всіх аспектів діяльності. Потребує подальшого розвитку система моніторингу за виконанням норм і вимог законодавства та економічної доцільності дій. Навчальні програми відзначаються надлишковим академізмом. Наукові дослідження часто формуються не за потребами економіки та суспільства, а виходячи з можливостей чинних наукових колективів. Недостатньо уваги приділяється аналізу міжнародної діяльності та залученню іноземних студентів, передусім на англомовні програми природничого та інженерно-технічного профілю, що сприяло би підвищенню престижу Університету та вирішенню питань фінансового характеру.

Важливими умовами поліпшення життєдіяльності  Університету є дотримання політики економного використання ресурсів у всіх сферах, в тому числі у кадровій.

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Університету ухвалює:

 1. Доповідь ректора Л.В. Губерського взяти до відома; обговорити матеріали доповіді на засіданнях вчених рад факультетів/ інститутів. У 2017/2018 н.р. провести аналіз виконання Програми розвитку на засіданнях вчених рад факультетів/ інститутів, педагогічних рад коледжів/ ліцею.

 1. Упродовж 2017/2018 н.р. запровадити в Університеті передбачену статею 16 Закону України «Про вищу освіту» систему внутрішнього забезпечення якості освіти. Визначити пріоритетом 2017/2018 н.р. запровадження англомовних магістерських програм для іноземних громадян (насамперед інженерно-технічного та природничо-наукового профілю) та програм подвійного дипломування з університетами-партнерами. Запровадити дієву систему консультацій з роботодавцями щодо змісту та форм освітнього процесу, орієнтованого на потреби ринку праці.

Відповідальні: Постійна комісія Вченої ради

з питань організації освітнього процесу;

проректор з науково-педагогічної

роботи В.А. Бугров;

Науково-методична рада Університету, Інформаційно-обчислювальний центр, Студентський парламент.

Термін виконання: до 30 червня 2018 року.

 1. Організувати та провести в 2017-2020 роках навчання адмініструванню освітнього процесу гарантів освітніх програм та представників студентства.

Відповідальні: Постійна комісія Вченої ради

 з питань організації освітнього процесу;

проректор з науково-педагогічної

роботи В.А. Бугров;

директор ІПО О.Д.Рожко, начальник ПФВ О.Б.Білявська, Студентський парламент.

Термін виконання: до 30 грудня 2020 року.

 1. Розробити та запровадити, починаючи з 01 січня 2018 року, загальні принципи планування й організації наукових досліджень з урахуванням соціально-економічного значення і затребуваності їх можливих результатів та на конкурсних засадах. Розробити і запровадити механізм фінансового та правового супроводу грантового фінансування наукових досліджень.

Відповідальні: Постійна комісія Вченої ради

з питань науки;  проректор з наукової

роботи В.С. Мартинюк; начальник ЮВ І.В.Саленко, начальник ПФВ О.Б. Білявська, головний бухгалтер В.П.Денисенко;

Науково-технічна  рада Університету; Рада молодих учених, НТСА, Студентський парламент.

Термін виконання: до 01 січня 2018 року.

 1. Забезпечити реалізацію вироблених принципів кадрової політики, у тому числі у науково-дослідній частині. До 01 січня 2020 року привести у відповідність до чинних нормативів штатні розписи факультетів та інститутів.

Відповідальні: Постійна комісія Вченої ради з кадрових питань; перший проректор О.К. Закусило.

Термін виконання: постійно.

 1. Розробити та подати на затвердження Вченій раді Університету комплексну концепцію інформаційно-іміджевої політики Університету, ураховуючи при цьому роль музеїв, Канівського заповідника, Ботанічного саду, Астрономічної обсерваторії, інших підрозділів у формуванні привабливості Університету.

Відповідальні: Постійна комісія Вченої ради

з гуманітарних питань;

проректор з науково-педагогічної

роботи (виховна робота) В.В. Шамрай; Студентський парламент.

Термін виконання: до 01 січня 2018 року.

 1. Розробити та подати на затвердження Вченій раді Університету Програму міжнародної діяльності Університету, звернувши особливу увагу на поглиблення зв’язків з випускниками Університету – іноземними громадянами.

Відповідальні: Постійна комісія Вченої ради

з питань міжнародного співробітництва;

проректор з науково-педагогічної

роботи (міжнародні зв’язки) П.О. Бех; Студентський парламент.

Термін виконання: до 01 лютого 2018 року.

 

 1. Розробити економічно обґрунтовану систему життєзабезпечення Університету, передбачивши як її складові програму енергоефективності, програму залучення додаткових коштів до спецфонду, програму інформатизації.

Відповідальні: Постійна бюджетно-фінансова комісія Вченої ради; Постійна комісія Вченої ради з питань перспективного розвитку;

перший проректор О.К. Закусило;

проректор з АГР С.В. Легкий;

начальник ПФВ О.Б. Білявська;

головний бухгалтер В.П. Денисенко;

Студентський парламент.

Термін виконання: до 01 листопада 2017 року.

 1. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на ректора Л.В. Губерського.