У Х В А Л А Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про роботу спеціалізованих вчених рад Університету з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________________ Л.В. Губерський

У Х В А Л А

Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Про роботу спеціалізованих вчених рад Університету

з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації»

 

від 15 травня 2017 року

 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка «Про роботу спеціалізованих вчених рад Університету з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації» та співдоповідь голови Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи І.О. Анісімова, Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет) констатує, що сьогодні в Університеті атестацію наукових і науково-педагогічних працівників успішно здійснюють 46 спеціалізованих вчених рад (19 – з природничих наук, 27 – з гуманітарних) за 16 галузями наук зі 120 наукових спеціальностей (116 спеціальностей на здобуття наукового ступеня доктора наук, 4 спеціальності на здобуття наукового ступеня кандидата наук).

У ВНЗ і наукових установах України налічується 954 спеціалізовані вчені ради, з них 696 докторських і 258 кандидатських, які охоплюють 25 галузей наук. Найбільша кількість спеціалізованих вчених рад функціонує в Університеті, що є найвищим показником серед вітчизняних вищих навчальних закладів, і становить близько 4,8% від загальної кількості спеціалізованих вчених рад в Україні (згідно з даними МОН України станом на 01.01.2017 р.).

Спеціалізовані вчені ради Університету забезпечують можливість проведення захистів дисертацій зі 120 (71,4%) наукових спеціальностей, за якими наразі здійснюється підготовка в докторантурі та аспірантурі Університету (усього в Університеті за програмами підготовки кандидата і доктора наук (набір до 2016 року) – 168 спеціальностей).

Максимальну кількість спеціальностей – 4 спеціальності – за якими проводяться захисти дисертацій у спеціалізованих вчених радах Університету, мають 6 спеціалізованих вчених рад: Д 26.001.15, Д 26.001.19 (інститут філології), Д 26.001.27 (філософський факультет), Д 26.001.30 (факультет соціології), Д 26.001.34 (інститут журналістики), Д 26.001.35(факультет комп’ютерних наук та кібернетики);

19 спецрад зареєстровані з можливістю проведення захистів за 3 спеціальностями;

17 спецрад мають2 спеціальності;

4 спецради працюють за однією спеціальністю: Д 26.001.02 (інститут міжнародних відносин), Д 26.001.46 (юридичний факультет), Д 26.001.50 (інститут філології), Д 26.001.52 (юридичний факультет).

Спеціалізовані вчені ради в Університеті утворюються за науковими спеціальностями, які функціонують і в інших спеціалізованих вчених радах ВНЗ України та наукових установах. Однак за 11 науковими спеціальностями, зареєстрованими в Україні, існує можливість проведення захистів тільки у 10 спеціалізованих вчених радах Університету.

Упродовж 2016 року у спеціалізованих вчених радах відбулось 428 захистів (57 на здобуття наукового ступеня доктора наук, 371 на здобуття наукового ступеня кандидата наук), із них захищено з природничих наук – 122 наукові роботи (28,5 % від загальної кількості захищених дисертацій; 14–на здобуття наукового ступеня доктора наук, 108 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук), з гуманітарних наук – 306 (71,5% від загальної кількості захищених дисертацій; 43 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 263 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук).

Порівняно з попереднім роком спостерігається незначне зменшення кількості захищених дисертацій. Це пов’язано з підвищенням рівня вимогливості при підготовці дисертаційних робіт на профільних кафедрах Університету та розширенням повноважень і зони відповідальності спеціалізованих вчених рад, передбачених новим Законом України «Про вищу освіту»:

Рік Загальна кількість захистів Кількість захищених докторських дисертацій Кількість захищених кандидатських дисертацій
2012 рік 453 56 397
2013 рік 519 87 432
2014 рік 411 60 351
2015 рік 461 64 397
2016 рік 428 57 371

 

Аналіз результативності захистів у спеціалізованих вчених радах Університету засвідчує, що більшість дисертацій захищено аспірантами, докторантами, здобувачами і співробітниками Університету. Так, з 428 захистів, які відбулися у 2016 році,в Університеті виконано 325 дисертаційних робіт (75,9% від їх загальної кількості) – 36 докторських (63,1% від загальної кількості захищених докторських дисертацій) і 289 кандидатських (77,9% від загальної кількості захищених кандидатських дисертацій).

Ефективність аспірантури та докторантури Університету впродовж останніх років стабільно становитьне менше 60% і є найвищою в Україні серед класичних університетів. Найвищі показники ефективності випуску з аспірантури в 2016 році мають: економічний факультет – 95%, юридичний факультет – 90%, хімічний факультет – 89%, інститут журналістики – 77%; найнижчі: факультет соціології – 43%, ННІ «Інститут геології» – 44%, географічний факультет – 45%.

У 2016 році з 289 кандидатських дисертацій 83 роботи захищено аспірантами, 2 – ад’юнктами, 78 – випускниками аспірантури минулих років, 48 – здобувачами і 78 – співробітниками Університету; з 36 докторських–28 дисертацій захищено співробітниками Університету, 4 – докторантами і 4– здобувачами Університету.

У 2016 році на платній основі здійснено захисти 33 дисертацій, з яких 5 докторських і 28 кандидатських. 70 дисертацій захищено на безоплатній основі працівниками інших установ, з них 16 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 54 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Крім захистів дисертацій у спеціалізованих вчених радах Університету періодично відбувається додатковий розгляд (колективне рецензування) дисертаційних робіт, які надсилає МОН України, та проводяться переатестації дисертацій, захищених у європейських країнах. Так, у 2016 році проведено 10 додаткових розглядів і 5 переатестацій ( 4 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук; 1 – на здобуття наукового ступеня доктора наук).

У 2016 році найбільша кількість захистів відбулась у таких спеціалізованих вчених радах Університету: Д 26.001.10 (23 дисертації, голова – Мицик В.В., вчений секретар – Кориневич А.О., інститут міжнародних відносин); Д 26.001.46 (23 дисертації, голова – Іншин М.І., вчений секретар – Черноус С.М., юридичний факультет); Д 26.001.02 (18 дисертацій, голова –Філіпенко А.С., вчений секретар – Поліщук Л.С., інститут міжнародних відносин); Д 26.001.05 (17 дисертацій, голова – Погорецький М.А., вчений секретар – Сиза Н.П., юридичний факультет); Д 26.001.19 (17 дисертацій, голова – Мойсієнко А.К., вчений секретар – Гнатюк Л.П., інститут філології); Д 26.001.01 (15 дисертацій, голова – Капелюшний В.П., вчений секретар – Пількевич А.Л., історичний факультет); Д 26.001.20 (15 дисертацій, голова – Колесник В.Ф., вчений секретар – Божко О.І., історичний факультет); Д 26.001.34 (15 дисертацій, голова – Іванов В.Ф., вчений секретар – Скотникова Т.В., інститут журналістики); Д 26.001.1 (15 дисертацій, голова – Бурбело В.Б., вчений секретар – Клименко Л.В., інститут філології); Д 26.001.04 (14 дисертацій, голова – Гриценко І.С., вчений секретар – Чуприна Л.М., юридичний факультет); Д 26.001.33 (14 дисертацій, голова – Гоян О.Я., вчений секретар – Носова Б.М., інститут журналістики).

Найменше захистів у 2016 році проведено у таких спеціалізованих вчених радах: Д 26.001.13(захищено 1 дисертацію, голова – Базилевич В.Д., вчений секретар – Мазур І.І., економічний факультет); Д 26.001.50 (захищено 2 дисертації, голова – Бондаренко І.П., вчений секретар – Телешун К.О., інститут філології); Д 26.001.14 (захищено 2 дисертації, голова – Поліщук В.П., вчений секретар – Джаган В.В., ННЦ «Інститут біології та медицини»).

За кількісними критеріями традиційно найвищими залишаються показники у спеціалізованих вчених радах з юридичних, економічних і філологічних наук. Однак кількісний показник захистів у спеціалізованих вчених радах зумовлюється низкою чинників, зокрема: набором до аспірантури/докторантури за окремими спеціальностями; ефективною співпрацею аспірантів/докторантів зі своїми науковими керівниками/науковими консультантами; неформальним проведенням атестації аспірантів/докторантів на кафедрах; посиленням контролю та відповідальності наукових керівників/ наукових консультантів за якісне і своєчасне виконання індивідуального плану роботи й рекомендацію до захисту дисертацій в установлений термін навчання; відповідністю тематики дисертаційних досліджень аспірантів пріоритетним напрямам розвитку науки в Україні; загальною кількістю спеціалізованих вчених рад з конкретної спеціальності у регіоні; терміном закінчення каденції спецради тощо.

Загалом результативність роботи і завантаженість спеціалізованих вчених рад факультетів/інститутів Університету у 2016 році(відповідно до п. 4.1 «Положення про спеціалізовані вчені ради»), якщо за 100% вважати 24 захисти в одній спеціалізованій вченій раді в рік,такі: факультет комп’ютерних наук та кібернетики – 83%; інститут міжнародних відносин – 71%; історичний факультет – 63%; юридичний факультет – 61%; фізичний факультет – 58%; інститут журналістики – 58%; факультет психології – 50%; інститут філології – 42%; ННІ «Інститут геології – 38%; географічний факультет – 31%; ННЦ «Інститут біології та медицини» – 26%; механіко-математичний факультет – 26%; хімічний факультет – 25%; філософський факультет – 24%; економічний факультет – 24%; факультет соціології – 17%; факультет інформаційних технологій – 17%; факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем – 13%.

Упродовж 2016 року Міністерством освіти і науки України було затверджено 21 спеціалізовану вчену раду в Університеті за 62 науковими спеціальностями. Припинено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 26.001.33 і реорганізовано спеціалізовану вчену раду Д 26.001.34 (інститут журналістики) у зв’язку з численними запитами щодо можливої академічної недоброчесності авторів окремих дисертаційних робіт, захищених у спеціалізованих вчених радах інституту журналістики зовнішніми здобувачами.

У 2017 році Міністерством освіти і науки України затверджено 3 спеціалізовані вчені ради за 7 науковими спеціальностями. 7 спеціалізованих вчених рад за 18 науковими спеціальностями подали документи до МОН України на продовження своїх повноважень.

Успішне проходження перереєстрації і підвищення статусу спеціалізованих вчених рад є показником визнання на загальнодержавному рівні наукового потенціалу Університету та визнання його наукових шкіл.

До складу спеціалізованих вчених рад входять як співробітники Університету, так і провідні науковці з Національної академії наук України, інших галузевих академій, університетів/інститутів, наукових закладів. На сьогодні загальна кількість фахівців у спеціалізованих вчених радах Університету становить 867 осіб, з них 590 – працівники Університету, 96–співробітники НАН України, 181– науковці інших установ (31,9 % від загальної кількості).

Серед працівників інших установ, запрошених до роботи у спеціалізованих вчених радах Університету, 196 осіб (70,8%) – представники наукових установ та навчальних закладів м. Києва і 81 особа (29,2%) – фахівці наукових установ і навчальних закладів інших міст України.

Відповідно до чинного Закону України «Про вищу освіту», починаючи з 2016 року, підготовка кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі і докторантурі Університету здійснюється за 36 спеціальностями (15 спеціальностей в галузі природничих наук та 21 – в галузі соціогуманітарних наук). Оновлений перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, вимагає відповідної реорганізації спеціалізованих вчених рад Університету.

Науково-дослідна частинаУніверситету координує роботу спеціалізованих вчених раді забезпечує нормативними документами щодо атестації наукових і науково-педагогічних працівників, чітко відслідковує зміни й доповнення до них, надходження нових документів. Із розширенням прав, автономії Університету посилюється відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення. Запровадження антиплагіатних норм в освітньому процесі відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та наказу МОН України №758 (від 14.07.2015р.) «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» передбачає заходи щодо запобігання ганебних випадків академічної недоброчесності. Тому у практику роботи спеціалізованих вчених рад Університету запроваджено обов’язкове оприлюднення автореферату, дисертаційної роботи здобувача і відгуків офіційних опонентів на сайті Науково-консультаційного центру, а також результати електронної перевірки дисертацій на наявність можливих текстових запозичень при поданні робіт до розгляду у спеціалізовану вчену раду Університету.

Департамент атестації кадрів МОН України у 2016 році не висловив жодного зауваження щодо роботи спеціалізованих вчених рад Університету, що є важливим показником неухильного дотримання нормативно-правових документів з питань атестації наукових кадрів, забезпечення радами Університету високого рівня вимогливості у ході проведення експертизи дисертацій.

Однак мають місце окремі випадки недотримання нормативних вимог МОН України щодо висновків попередньої експертизи дисертацій, наданих кафедрами Університету, а також порушення термінів розгляду атестаційних справ у деяких спеціалізованих вчених радах. Зокрема, у 2017р. Атестаційною колегією МОН України щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів (наказ №331 від 28.02.2017) висловлено зауваження про якість проведення попереднього розгляду дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Дьомкіної О.В. (голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Старостіна А.О., вчений секретар спеціалізованої вченої ради Каніщенко О.Л.).

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Університету ухвалює:

  1. Доповідь проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка «Про роботу спеціалізованих вчених рад Університету з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації» і співдоповідь голови Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи І.О. Анісімова взяти до відома. Обговорити матеріали доповіді на засіданнях кафедр, спеціалізованих вчених рад і вчених рад факультетів/ інститутів Університету.

Відповідальні: завідувачі кафедр, голови спеціалізованих вчених рад, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: до 01.06.2017 р.

  1. Головам спеціалізованих вчених рад Університету неухильно дотримуватись нормативних документів МОН України. Приймаючи дисертації до розгляду, звертати основну увагу на якість підготовки роботи і автореферату, зокрема, на відповідність змісту роботи кваліфікаційним вимогам до наукових праць рівня кандидата/доктора наук, на відповідність теми роботи паспорту наукової спеціальності, відсутність текстових запозичень. Головам спеціалізованих вчених рад Д 26.001.34 (Різуну В.В.), Д 26.001.12 (Старостіній А.О.) винести попередження щодо можливості зміни керівного складу спецради у разі повторних зауважень Атестаційної колегії МОН України.

Відповідальні: проректор з наукової роботи Мартинюк В.С., вчений секретар НДЧ Караульна Н.В., голови і вчені секретарі спеціалізованих вчених рад Університету.

Термін виконання: постійно.

,

  1. Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», з метою запобігання випадків академічної недоброчесності у дисертаціях порушити клопотання перед МОН України щодо розробки відповідних нормативно-правових документів.

  Відповідальні: проректор з наукової роботи Мартинюк В.С., вчений секретар НДЧ Караульна Н.В., голови і вчені секретарі спеціалізованих вчених рад Університету.

         Термін виконання: до 01.06.2017р.

  1. Активно включитися у підготовку нормативних документів, які регламентують роботу спеціалізованих вчених рад, зокрема інструкцій і рекомендацій МОН України щодо нового проекту «Порядку присудження наукових ступенів».

Відповідальні: проректор з наукової роботи Мартинюк В.С., вчений секретар НДЧ Караульна Н.В., голови і вчені секретарі  спеціалізованих вчених рад.

Термін виконання: протягом року.

 

  1. Сформувати на базі Науково-консультаційного центру належну систему перевірки дисертацій на академічний плагіат. З метою забезпечення належної якості технічної перевірки наукових текстів на наявність запозичень придбати додаткове обладнання і програмне забезпечення для модернізації наявного електронного програмного ресурсу Науково-консультаційного центру та оновлення бази даних за рахунок коштів Науково-консультаційного центру.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, головний бухгалтер Денисенко В.П., директор НКЦ Караульна Н.В.

Термін виконання:протягом року.

  1. Забезпечити перевірку на наявність текстових запозичень дисертацій аспірантів, ад’юнктів, докторантів, викладачів, співробітників Університету (на безоплатній основі) та інших установ (за оплату) з використанням відповідного електронного програмного ресурсу Науково-консультаційного центру.

Відповідальні: проректор з наукової роботи Мартинюк В.С., вчений секретар НДЧ Караульна Н.В., голови і вчені секретарі  спеціалізованих вчених рад.

Термін виконання:постійно.

  1. Планово-фінансовому відділу Університету розробити кошторис надання послуг з технічної та фахової експертизи наукових робіт (перевірка робіт на плагіат) для здобувачів наукового ступеня доктора (кандидата) наук –  працівників інших установ.

Відповідальні: проректор з наукової роботи  Мартинюк В.С., начальник ПФВ Білявська О.Б.

Термін виконання:до 30.06.2017р.

  1. Розробити і затвердити на Вченій раді «Положення про прикріплення здобувачів наукового ступеня доктора філософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» для співробітників Університету, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник юридичного відділу Саленко І.В., вчений секретар НДЧ Караульна Н.В., начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Шевчук В.П.

Термін виконання:до 15.09.2017р.

  1. Інформацію про виконання цієї ухвали заслухати на засіданні Вченої ради у травні 2018 року.

  1. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка.