ПОЛОЖЕННЯ про постійні та тимчасові комісії Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

________________ Л.В. Губерський

«__»________________2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні та тимчасові комісії Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка

 

І. Загальні положення

 1.1. Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі − Вчена рада Університету) для здійснення повноважень, покладених на неї законодавчими актами України у сфері освіти і науки, утворює постійні та тимчасові комісії – робочі колегіальні органи Вченої ради Університету – для попередньої підготовки питань порядку денного, що вносяться на розгляд Вченої ради Університету, визначає перелік цих  комісій, затверджує їх завдання та повноваження, формує склад.

1.2. Постійні та тимчасові комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, законодавчими актами України у сфері освіти і науки, Статутом КНУ імені Тараса Шевченка, Регламентом Вченої ради Університету.

1.3. Комісії готують проекти рішень Вченої ради Університету з питань, що відносяться до їх компетенції, та здійснюють контроль за їх виконанням.

  • . У роботі постійних та тимчасових комісій, крім членів Вченої ради Університету, беруть участь (або залучаються) інші співробітники  Університету.
  • Організаційно-технічне забезпечення діяльності постійних та тимчасових комісій здійснює секретаріат Вченої ради Університету, який очолює учений секретар.
  • Секретаріат:

а) надає Постійним комісіям документи, необхідні для їх роботи;

б) за дорученням голів інформує членів Постійних комісій про дату і місце проведення їх засідання;

в) поширює рішення постійних та тимчасових комісій серед членів Вченої ради Університету в терміни, передбачені Вченою радою (протягом 10 робочих днів до засідання Вченої ради);

г) забезпечує постійні та тимчасові комісії канцтоварами та оргтехнікою за рахунок щорічного кошторису забезпечення діяльності Вченої ради Університету.

ІІ. Порядок утворення, роботи та формування складу постійних комісій

Вченої ради Університету


2.1. Постійні комісії утворюються на термін повноважень Вченої ради Університету із числа членів Вченої ради та інших співробітників Університету на добровільних засадах. Перелік постійних комісій, їх кількісний та якісний склад затверджує Вчена рада Університету.

2.2. Голови постійних комісій обираються Вченою радою Університету. Заступник(и) голови постійної комісії та секретар обираються членами цієї комісії. У випадку відсутності голови, його функції виконує заступник голови постійної комісії.

2.3. Члени Вченої ради Університету мають право переходити до складу інших постійних комісій, попередньо у письмовій формі  проінформувавши про це голову Вченої ради Університету та за умови наявності вільного місця у складі відповідної комісії.

2.4. Голова Вченої ради Університету, учений секретар мають право брати участь у засіданнях всіх постійних комісій.

2.5. На засідання постійних комісій, крім їх членів, можуть бути запрошені члени Вченої ради, які є членами інших постійних комісій, співробітники КНУ імені Тараса Шевченка, які не є членами Вченої ради Університету, а також керівники структурних підрозділів та служб Університету, які брали участь у підготовці документів.

2.6. Постійна комісія здійснює свої повноваження та функції шляхом дослідження відповідних обставин, обговорення проблем, підготовки та прийняття рішень. Постійні комісії Вченої ради Університету мають право звертатись із запитами щодо необхідної інформації до посадових осіб структурних підрозділів та служб Університету, які в свою чергу в обов’язковому порядку зобов’язані надавати запитувану інформацію в строки, що є об’єктивно необхідними для прийняття рішень (до 5 робочих днів). У випадку ігнорування запитів постійних комісій Ректор за вмотивованим поданням голови Вченої ради Університету притягає відповідних керівників структурних підрозділів до дисциплінарної відповідальності.

2.7. Вчена рада Університету встановлює строки, що є об’єктивно необхідними для розгляду того чи іншого питання постійними комісіями з урахуванням вимог, встановлених цим Положенням.

2.8. Рішення постійної комісії ухвалюються шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів цієї комісії, присутніх на її засіданні, за умови її правомочності. У разі розподілу голосів порівну голос голови комісії є вирішальним. Засідання постійних комісій є правомочними, якщо на них присутні більше половини їх членів.

2.9. Питання, що відносяться до спільної компетенції кількох постійних комісій, розглядаються на спільному засіданні цих комісій. Засідання веде голова профілюючої комісії за дорученням голови Вченої ради Університету. Рішення підписують голови всіх комісій, які брали участь у засіданні.

2.10. Питання, що виносяться на розгляд Вченої ради Університету, мають пройти обов’язкове попереднє узгодження з профільною постійною комісією. Вчена рада Університету розглядає висновок або рішення постійних комісій і обов’язково включає його до протоколу засідання Вченої ради Університету.

2.11. Під час обговорення на засіданні Вченої ради Університету голова постійної комісії оголошує позицію комісії щодо винесеного на розгляд Вченої ради Університету питання та пропонує проект його рішення.

2.12. Вчена рада Університету приймає або відхиляє запропоноване комісією рішення і відправляє його на доопрацювання, після чого це питання розглядається повторно у визначений Вченою радою термін.

2.13. Витяг з протоколу засідання Вченої ради Університету, на якому затверджено перелік і компетенція постійних комісій, оприлюднюється під контролем секретаріату Вченої ради на сайті Вченої ради Університету .

ІІІ. Порядок утворення, роботи та формування складу тимчасових комісій

3.1. У випадку необхідності розгляду питань на Вченій раді Університету, що не підпадають під компетенцію жодної утвореної постійної комісії або вимагають специфічних заходів, за ініціативою Вченої ради Університету або ректора Університету утворюються тимчасові комісії для розгляду таких питань.

 3.2. Вчена рада Університету обирає голову тимчасової комісії, затверджує склад тимчасової комісії і визначає терміни її роботи з урахуванням специфіки питання, що передається на її розгляд. Голова тимчасової комісії скликає і веде засідання. На засіданні обирається заступник і секретар комісії.

3.3. Засідання тимчасової комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів, рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх членів комісії за умови її правомочності. Якщо голоси розділились порівну, голос голови є вирішальним.

3.4. Тимчасова комісія здійснює свою компетенцію згідно з п. 2.6 цього Положення.

3.5. До роботи у тимчасових комісіях можуть залучатись співробітники Університету, які не є членами Вченої ради Університету.

3.6. Після завершення терміну діяльності тимчасової комісії, голова комісії представляє рішення на чергове/ позачергове засідання Вченої ради Університету. Рішення тимчасової комісії має бути підписано головою та секретарем.