ПОЛОЖЕННЯ про порядок присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника Вченою радою КНУ імені Тараса Шевченка

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор КНУ імені Тараса Шевченка

________________ Л.В. Губерський

«___»__________________2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника Вченою радою КНУ імені Тараса Шевченка

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про порядок присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника Вченою радою КНУ імені Тараса Шевченка (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від            1 липня 2014 року № 1556-VІІ, Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 956 «Деякі питання затвердження рішень вчених (науково-технічних) рад про присвоєння вчених звань», Наказу Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13, Статуту КНУ імені Тараса Шевченка, затвердженого Наказом МОН України від 24.07.2015 р. №802, та Регламенту Вченої ради Університету.

1.2. Це Положення визначає порядок присвоєння науково-педагогічним і науковим працівникам вчених звань професора, доцента та старшого дослідника (далі – вчені звання) Вченою радою КНУ імені Тараса Шевченка (далі –Університету), основні критерії оцінки їхньої науково-педагогічної або наукової діяльності, а також порядок позбавлення вчених звань.

1.3. Вчена рада Університету (далі – Вчена рада) приймає рішення про присвоєння вченого звання професора працівникам наукових установ (зі спеціальності) з урахуванням відгуків не менше шести працівників Університету – фахівців, яким у відповідній галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора.

Рішення Вченої ради про присвоєння вченого звання старшого дослідника приймається з урахуванням відгуків не менше шести працівників Університету – фахівців, яким з відповідної галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора, доцента чи старшого дослідника (старшого наукового співробітника).

За умови відсутності в Університеті достатньої кількості висококваліфікованих фахівців з відповідної спеціальності Вчена рада розглядає питання щодо присвоєння вченого звання здобувачу із врахуванням відгуків фахівців інших ВНЗ або наукових установ, які відповідають вимогам пункту 1.3.

1.4. Рішення Вченої ради про присвоєння вченого звання приймається таємним голосуванням. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж три четверті від кількості членів Вченої ради, присутніх на засіданні. Рішення Вченої ради дійсне протягом одного календарного року.

1.5. Рішення Вченої ради про присвоєння вченого звання затверджується атестаційною колегією МОН.

1.6. Рішення Вченої ради про присвоєння вченого звання набирає чинності з дати набрання чинності наказом МОН України про затвердження рішення Вченої ради та видачі відповідного державного документа про присвоєння вченого звання на підставі рішення атестаційної колегії МОН України.

1.7. У разі недотримання вимог законодавства з питань присвоєння вчених звань атестаційна колегія МОН скасовує рішення Вченої ради та відмовляє у видачі державного документа про присвоєння вченого звання.

 

ІІ. Основні критерії оцінки науково-педагогічної

або наукової діяльності здобувачів вчених звань

2.1. Вчене звання професора присвоюють науковим та науково-педагогічним працівникам Університету, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти:

1) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;

2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);

3) які провадять науково-педагогічну діяльність не менш як 10 навчальних років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, з яких 5 – в Університеті, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі Університету на посаді доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Час проведення навчальної діяльності вираховується у навчальних роках (далі – навчальні роки);

4) які мають:

– загалом не менше 45 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, опублікованих з моменту присудження претенденту ступеня вищої освіти «бакалавр»;

– не менше 10 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших міжнародних наукометричних баз, та які не є перекладами з інших мов (за рішенням Вченої ради Університету  відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією одноосібної або колективної монографії іноземною мовою в одному з міжнародних видавництв країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) та/або Європейського Союзу (далі – ЄС)) (Додаток 1);

– сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з іноземної мови або наявність у здобувача не менш як 10 праць, опублікованих іноземною мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science чи інших міжнародних наукометричних баз, та не є перекладами з інших мов, або документ, що засвідчує проведення претендентом лекцій та/або семінарських чи практичних занять іноземною мовою в Університеті протягом одного семестру;

– стаж наукової та/або науково-педагогічної роботи не менше 5 років після отримання звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника).

5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, що фінансуються зазначеними країнами, мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують.

6) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком відповідної кафедри Університету.

2.2. Вчене звання професора присвоюється науковим та науково-педагогічним працівникам наукових установ:

1) які працюють у наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах вищих навчальних закладів на посаді завідувача (начальника) наукового відділу (відділення, сектору, лабораторії), головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника або директора, заступника директора, вченого секретаря;

2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;

3) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);

4) які мають:

– стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менш як 10 навчальних років, у тому числі останній календарний рік в Університеті на одній із зазначених вище посад;

– загалом не менше 45 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, опублікованих з моменту присудження претенденту ступеня вищої освіти «бакалавр»;

– не менше 10 наукових, навчальних та навчально-методичних праць,   опублікованих після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus,  Web of Science або інших міжнародних наукометричних баз та які не є перекладами з інших мов (за рішенням Вченої ради Університету відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією одноосібної або колективної монографії іноземною мовою в одному з міжнародних видавництв країн-членів ОЕСР та/або ЄС (Додаток 1);

– сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з іноземної мови, або наявність у здобувача не менш як 10 праць, опублікованих іноземною мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science чи інших міжнародних наукометричних баз та не є перекладами з інших мов, або документ, що засвідчує проведення претендентом лекцій та/або семінарських чи практичних занять іноземною мовою в Університеті протягом одного семестру;

– стаж наукової та/або науково-педагогічної роботи не менше 5 років після отримання звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника).

5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС), або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, що фінансуються зазначеними країнами, мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;

6) які підготували не менше 3 докторів філософії (кандидатів наук).

2.3. Вчене звання професора присвоюється науковим і науково-педагогічним працівникам Університету, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, яким не присуджено ступінь доктора наук, але:

1) які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);

2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);

3) які провадять науково-педагогічну діяльність не менш як 15 навчальних років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі Університету на посаді доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, стаж наукової і науково-педагогічної роботи яких складає не менше 5 навчальних років після отримання звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою праці;

4) які мають:

– загалом не менше 70 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, опублікованих з моменту присудження претенденту ступеня вищої освіти «бакалавр»;

– не менше 25 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях після захисту дисертації, з яких не менше чотирьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших міжнародних наукометричних баз, та які не є перекладами з інших мов (за рішенням Вченої ради Університету відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією одноосібної або колективної монографії іноземною мовою в одному з міжнародних видавництв країн-членів ОЕСР та/або ЄС( (Додаток 1);

– не менше 10 одноосібних праць у фахових виданнях;

– сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з іноземної мови чи наявність у здобувача не менш як 10 праць, опублікованих іноземною мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science чи інших міжнародних наукометричних баз та не є перекладами з інших мов, або документ, що засвідчує проведення претендентом лекцій та/або семінарських чи практичних занять іноземною мовою в Університеті протягом одного семестру;

5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, що фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;

6) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР та/ або ЄС, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком відповідної кафедри Університету;

7) які підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук).

 1. Вчене звання доцента присвоюється науковим і науково-педагогічним працівникам Університету (у тому числі закладів післядипломної освіти), які здійснюють освітню та науково-педагогічну діяльність за відповідною спеціальністю на високому рівні вищої освіти, та:

1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;

2) які провадять науково-педагогічну діяльність не менше ніж 5 навчальних років на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі Університету, зокрема й за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою;

3) які мають:

– загалом не менше 20-и наукових, навчальних і навчально-методичних праць;

– після захисту дисертації не менше 5 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та не менше 2 публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших міжнародних наукометричних баз даних, та які не є перекладами з інших мов;

– сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з іноземної мови або наявність у здобувача не менш як 10 праць, опублікованих іноземною мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science чи інших міжнародних наукометричних баз та не є перекладами з інших мов, або документ, що засвідчує проведення претендентом лекцій та/або семінарських чи практичних занять іноземною мовою в Університеті протягом одного семестру;

4) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або безпосередньо взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС;

5) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри Університету.

2.5. Вчене звання старшого дослідника присвоюється науковим працівникам Університету, зарахованим на посади після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом:

1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;

2) які мають:

– стаж наукової роботи не менш як 5 років на посаді старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри, призначені на посади директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря за умови успішної роботи на зазначених посадах в Університеті не менше одного календарного року;

– за останні три роки у наукових фахових виданнях не менше 5 наукових праць за відповідною спеціальністю, з них 2 – одноосібні;

– не менше 10 наукових праць, опублікованих після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 2 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших міжнародних наукометричних баз та не є перекладами з інших мов (за рішенням Вченої ради Університету відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією одноосібної або колективної монографії іноземною мовою в одному з міжнародних видавництв країн-членів ОЕСР та/або ЄС) (Додаток 1);

– сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з іноземної мови чи наявність у здобувача не менш як 10 праць, опублікованих іноземною мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science чи інших міжнародних наукометричних баз та не є перекладами з інших мов, або документ, що засвідчує проведення претендентом лекцій та/або семінарських чи практичних занять іноземною мовою в Університеті протягом одного семестру.

3) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, що фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або безпосередньо взяли участь у роботі  не менш як однієї міжнародної наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах.

2.6. Вчене звання старшого дослідника може бути присвоєно за спеціальністю, яка належить до іншої галузі, ніж галузь, у якій здобувачеві присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), за умови, що опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань.

ІІІ. Порядок розгляду атестаційних матеріалів вченими радами

факультетів/ інститутів та Вченою радою Університету

3.1. Атестація здобувачів вчених звань професора і доцента, які провадять наукову,  навчально-методичну і виховну роботу в Університеті, у тому числі в інституті післядипломної освіти, здійснюється на кафедрі, на якій вони працюють. При цьому профіль науково-педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основному напрямку діяльності відповідної кафедри. Якщо здобувач працює на багатопрофільній кафедрі, то у рішенні щодо присвоєння вченого звання вказується основний курс, який він викладає.

3.2. Атестація здобувачів вченого звання професора та старшого дослідника, які працюють у наукових підрозділах Університету, здійснюється зі спеціальності за профілем їхньої основної діяльності відповідно до галузей знань і спеціальностей з урахуванням трансформації галузей науки та наукових спеціальностей чинного законодавства.

3.3. Розгляд атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань здійснюється Вченою радою Університету за висновком кафедри, відповідного наукового підрозділу Університету чи наукової установи; рекомендацією вченої ради відповідного структурного підрозділу Університету.

3.4. Розгляду атестаційних матеріалів на кафедрі відповідного структурного підрозділу Університету має передувати проведення відкритої лекції чи семінарського (практичного) для студентів відповідного напряму підготовки (спеціальності) за умови присутності на ній не менше трьох викладачів кафедри, які готують і підписують рецензію на заняття.

3.5. На засіданні кафедри у присутності не менше ніж двох третіх членів кафедри заслуховуються звіт про науково-педагогічну діяльність здобувача та результати проведення відкритої лекції.

Кафедра за результатами розгляду атестаційних матеріалів:

– готує висновок, яким підтверджуються високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін, якість друкованої продукції, відповідність здобувача заявленому вченому званню, і передає секретарю вченої ради структурного підрозділу Університету. Зібрані матеріали на рівні структурного підрозділу Університету дійсні протягом чотирьох місяців.

– рекомендує здобувачеві вченого звання доопрацювати атестаційні матеріали (список наукових і науково-педагогічних праць, довідка про педагогічний стаж здобувача за сумісництвом, довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у ВНЗ, копії дипломів доктора філософії (кандидата наук), доктора наук, атестата доцента).

Рішення кафедри приймається більшістю голосів від складу кафедри відкритим або таємним голосуванням (за вибором членів кафедри).

3.6. Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань відповідним структурним підрозділом Університету регламентується цим Положенням. Згідно з  Регламентом Вченої ради Університету, атестаційні матеріали з пропозиціями вченої ради відповідного структурного підрозділу щодо присвоєння вчених звань передаються здобувачем до секретаріату Вченої ради за 10 робочих днів до засідання Вченої ради Університету.

3.7. Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні Вченої ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника в Університеті, у тому числі закладі післядипломної освіти, науковій установі, визначається Вченою радою.

3.8.Вчений секретар після прийняття Вченою радою рішення про присвоєння здобувачу вченого звання протягом 15 днів готує атестаційну справу здобувача вченого звання відповідно до вимог розділу IV «Порядок оформлення атестаційної справи» цього Положення та надсилає її до МОН України.

3.9. Вчена рада на запити МОН України надає додаткову інформацію і матеріали про діяльність здобувача вченого звання, процедуру його атестації.

3.10. На рішення Вченої ради про присвоєння чи відмову у присвоєнні вченого звання здобувач вченого звання протягом двох місяців з дня прийняття відповідного рішення Вченою радою може подати апеляцію до Вченої ради або до МОН України.

У разі надходження апеляції до Вченої ради формується склад апеляційної комісії, крім випадків, коли апеляція не містить аргументів по суті виявлених недоліків. Апеляційна комісія формується у складі голови та членів комісії. Рішення щодо утворення апеляційної комісії та затвердження її складу приймає Вчена рада.

Апеляційна комісія готує висновок, який підписується всіма членами комісії.

 1. На підставі висновку апеляційної комісії Вчена рада приймає рішення про задоволення або про відмову у задоволенні апеляції.

Якщо апеляцію здобувача вченого звання задоволено, то Вчена рада може прийняти рішення про присвоєння вченого звання та в установленому порядку надіслати до МОН України атестаційну справу здобувача вченого звання.

ІV. Порядок оформлення атестаційної справи

4.1. Атестаційна справа здобувача вченого звання, який працює в Університеті, складається з таких документів:

1) супровідний лист до атестаційної справи здобувача вченого звання, який працює в Університеті (Додаток 2);

2) копія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря Вченої ради і скріплена печаткою Університету;

3) копія свідоцтва про зміну імені чи прізвища, засвідчена в установленому порядку (у разі зміни здобувачем вченого звання імені чи прізвища);

4) витяг з протоколу засідання кафедри і витяг з протоколу вченої ради відповідного структурного підрозділу;

5) звіт про науково-методичну роботу здобувача;

6) рецензія на відрите заняття (лекція, семінарське / практичне заняття);

7) особовий листок з обліку кадрів;

8) рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання згідно з додатком  (для здобувачів вченого звання по кафедрі), додатком  (для здобувачів вченого звання зі спеціальності) до цього Положення 3,4;

9) копії дипломів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), атестатів доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) (для здобувачів вченого звання професора), засвідчені підписом вченого секретаря Вченої ради та скріплені печаткою Університету;

10) протокол засідання лічильної комісії (Додаток 5);

11) список навчально-методичних праць та/або наукових праць (Додаток 6);

12) копія сертифіката, який підтверджує достатньо високий (не нижче В2) рівень володіння іноземною мовою;

13) довідка з основного місця роботи та витяги з наказів про зарахування на посаду і звільнення з посади додатково для осіб, які працюють за сумісництвом;

14) довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації, у тому числі закладах післядипломної освіти, наукових установах (Додаток 7);

15) для претендентів на присвоєння вченого звання старшого дослідника –автореферат доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), копії наукових праць за останні три роки.

4.2. Обкладинка атестаційних справ здобувачів вчених звань оформляються згідно з додатком 8 цього Положення.

4.3. Якщо особа виконує роботу за закритою тематикою, атестаційна справа здобувача вченого звання комплектується нетаємними документами.

 1. Порядок оформлення та видачі атестатів

5.1. Після затвердження, відповідно до законодавства, атестаційною колегією МОН України рішень вчених рад про присвоєння вчених звань МОН України виписує і видає атестати за зразком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року №656.

5.2. Атестат, виданий МОН України, є документом, який засвідчує рівень професійної кваліфікації науково-педагогічного, наукового працівника при вирішенні питань зайняття ним відповідної посади та оплати його праці.

Інформація про серію та номер атестата про вчене звання заноситься МОН до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

5.3. Оформлення атестатів здійснюється протягом двох місяців після прийняття рішення атестаційною колегією МОН України.

5.4. Атестати видаються вченому секретарю Вченої ради Університету або іншій відповідальній особі за його дорученням для вручення їх працівникам, яким присвоєні вчені звання.

5.5. У випадку втрати, знищення або пошкодження виданого атестата про присвоєння вченого звання видається дублікат атестата з новим порядковим номером. Дублікат оформляється у повній відповідності до раніше виданого атестата.

У разі зміни працівником прізвища, імені, по батькові (так само, як і зміни кафедри, галузі професійної діяльності) виписаний атестат обміну і переоформленню не підлягає.

5.6. Особи, які отримали атестати про вчені звання до набрання чинності Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 205 року №656,   і отримують надбавку за вчене звання у розмірі, меншому за граничний розмір, за бажанням мають право пройти переатестацію з 1 січня 2017 р. відповідно до порядку, встановленого МОН України.

Результати переатестації працівників враховуються керівниками вищих навчальних закладів (наукових установ) під час встановлення доплат за вчене звання в межах фонду заробітної плати.

VІ. Позбавлення вчених звань

6.1. Позбавлення вчених звань здійснюється відповідно до порядку їх присвоєння.

Питання про позбавлення вченого звання розглядається атестаційною колегією МОН:

– у разі надходження до МОН України рішення Вченої ради про позбавлення вченого звання;

– за клопотанням Вченої ради, яка надсилала до МОН документи щодо присвоєння вченого звання;

– у разі виявлення МОН України порушення вимог законодавства з питань присвоєння вчених звань;

– відповідно до рішення суду.

6.2. Для вивчення обставин, пов’язаних з порушенням питання про позбавлення вченого звання, на засіданні Вченої ради із числа її членів утворюється комісія, кількісний та персональний склад якої визначається Вченою радою.

6.3. У 15-денний строк після розгляду питання про позбавлення працівника вченого звання до МОН надсилаються такі документи:

рішення (клопотання) Вченої ради про позбавлення вченого звання;

оригінал протоколу засідання лічильної комісії;

копії документів про присвоєння вченого звання;

інші документи, що підтверджують порушення вимог законодавства з питань присвоєння вчених звань.

6.4. Атестаційна колегія МОН України, відповідно до законодавства, затверджує рішення Вченої ради про позбавлення (позбавляє) вченого звання з урахуванням всіх матеріалів справи і результатів попереднього експертного розгляду.

На підставі рішення атестаційної колегії МОН України атестат особи, позбавленої вченого звання, визнається недійсним.

6.5. Вчена рада на запити МОН України надає інформацію, документи і матеріали, необхідні для розгляду питання про позбавлення вченого звання.

Додаток 1

Країни Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

Сьогодні ОЕСР об’єднує 34 країни: Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Іспанія, Ісландія, Ірландія, Італія, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, Німеччина, Норвегія, Нова Зеландія, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія, Чилі.

Офіційними мовами ОЕСР є англійська і французька.

Співробітництво між Україною та ОЕСР започатковано у 1997 році шляхом підписання КМУ та ОЕСР Угоди щодо привілеїв, імунітетів та пільг, які надаються ОЕСР на території України. Угоду було ратифіковано Верховною Радою України у липні 1999 року (Закон України від 07.07.99 № 850-XIV) .

З того часу представницькі делегації України на постійній основі беруть участь у заходах, що проводяться ОЕСР для країн, що не є членами цієї організації.

Співробітництво між Україною та ОЕСР здійснюється відповідно до Плану дій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 р. № 132-р «Про затвердження плану дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та ОЕСР на 2013-2016 роки» 

Додаток 2

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

до атестаційної справи здобувача вченого звання

 

(на бланку  Університету)

 

Міністерство освіти і науки України

проспект Перемоги, 10,

м. Київ, 01135

Про атестаційну справу

           Надсилаємо атестаційну справу здобувача вченого звання _________   __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

по кафедрі / за спеціальністю ______________________________________ .                                                        (назва кафедри / шифр і назва наукової спеціальності)

Додаток:  атестаційна справа.

Ректор                           _______________                              Л.В. Губерський

                                             (підпис)

Вчений секретар _________________________________

                                      (прізвище, ініціали, телефон)

 

 

 

 

 

Додаток 3

 РІШЕННЯ
Вченої ради щодо присвоєння вченого звання

Вчена рада ___________________________________

                                     (повне найменування вищого навчального закладу,

____________________________________________________________________

органу, до сфери управління якого належить заклад, установа)

прийняла рішення щодо присвоєння вченого звання _______________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)

по кафедрі ___________________________________________________

(назва кафедри)

у складі _________ осіб з ____________ членів ради.

Результати голосування: «за» –___, «проти» – __, недійсних бюлетенів – __. Протокол засідання № ________ від «____» __________ 20___ року.

 

Основні дані про здобувача

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження.
 2. Рік закінчення вищого навчального закладу, його повне найменування, спеціальність (кваліфікація) за дипломом.
 3. Кандидат _____________________ наук з _________ року. Дисертацію захищено «_____» _______________ ____ року у спеціалізованій вченій раді ________________________________________________________________,

(повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи,

органу, до сфери управління якого належить заклад, установа)

отримано  диплом ________________________________________________.

      (серія, номер)

Доктор _____________________ наук з _________ року. Дисертацію захищено «_____» _______________ ____ року у спеціалізованій вченій раді __________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи,

органу, до сфери управління якого належить заклад, установа)

отримано  диплом ________________________________________________.

      (серія, номер)

 1. Вчене звання доцента кафедри ______________________ або старшого дослідника (старшого наукового співробітника) зі спеціальності _______________________________________ присвоєно у __________ році.

(шифр та назва спеціальності)

Отримано атестат ____________________.

      (серія, номер)

5. Призначений на посаду ______________________________ кафедри

         (професора, доцента)

__________________________________з «____» ____________ 20___ року. Наказ від «____» ______________ 20 ___ року № ______.

 1. Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах – _________ років, у тому числі у даному навчальному закладі (науковій установі) –  _______ років.
 2. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи.

(Наприклад:

01.09.2002  – 31.08.2006 – асистент кафедри _____________________;

01.09.2006 – до цього часу (якщо в контракті вказано термін перебування на посаді, зазначити у витягу з трудової книжки) – доцент кафедри ________________).

 1. Основні навчальні курси, які веде здобувач (указати кількість лекційних годин), керівництво курсовими роботами, дипломним проектуванням, семінарськими та лабораторними заняттями. Методичне забезпечення основних навчальних курсів.
 2. Наукова робота здобувача, участь у науково-дослідній роботі.
 3. Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

Підготував докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвища, ініціали, назви спеціальностей, дата присудження наукових ступенів)

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів, докторантів (кількість, прізвища та ініціали): ____.

 1. Участь у виконанні науково-технічних програм та у роботі науково-методичних та технічних рад.
 2. Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, у ____ році.

Основні навчально-методичні та наукові публікації

Має ______ публікацій, з них_____ наукових та ________ навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту _______________ дисертації опубліковано ______ праць, з них _____ наукових та ____ навчально-методичного характеру, у т.ч. після захисту публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

 

Дані апробації професійної діяльності

Відкрита лекція на тему _______ була проведена для студентів _____

__________________________________________________________________

(курс, факультет)

«_____» ___________ 20___ року. Лекція була обговорена на засіданні кафедри ___________________________. Дана позитивна оцінка. Протокол № ___ від ___________ року.

Брав участь у ________ (кількість) конференціях (за профілем кафедри), у тому числі: три останні конференції із зазначенням назви, міста та року проведення конференції. За результатами конференцій опубліковані: стаття, тези, доповідь.

Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні кафедри _____________. Дана позитивна оцінка.

Рекомендовано присвоїти вчене звання __________________ на засіданні кафедри «___» __________ _____ року, протокол №_____ та на засіданні науково-методичної комісії факультету (інституту) «___» ___________                   _____ року, протокол №_______ .

На підставі результатів голосування Вчена рада прийняла рішення про присвоєння/відмову у присвоєнні

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача)

вченого звання _______________________ по кафедрі __________________

__________________________________________ .

(назва кафедри)

Голова вченої ради            _______________                       ________________

(підпис)                              (прізвище, ініціали)

Вчений секретар              _______________                       _________________

 (підпис)                            (прізвище, ініціали)

                                 М. П.

 

 

Додаток 4

 РІШЕННЯ
Вченої ради щодо присвоєння вченого звання

Вчена  рада ________________________________________________

                 (повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи,

________________________________________________________________

органу, до сфери управління якого належить заклад, установа)

прийняла рішення щодо присвоєння вченого звання ____________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)

зі спеціальності ___________________________________________________

(шифр, назва  спеціальності)

у складі _________ осіб з ____________ членів ради.

Результати голосування: «за» – ___, «проти» – __, недійсних бюлетенів – __.

Протокол засідання № ________ від «____» __________ 20___ року.

 

Основні дані про здобувача

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження.
 2. Рік закінчення вищого навчального закладу, його повне найменування, спеціальність (кваліфікація) за дипломом.
 3. Кандидат _____________________ наук з _________ року. Дисертацію захищено «_____» _______________ _____ року у спеціалізованій вченій раді _________________________________________________________________,

(повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи,

органу, до сфери управління якого належить заклад, установа)

отримано  диплом ________________.

  (серія, номер)

Доктор _____________________ наук з _________ року. Дисертацію захищено «_____» _______________ _____ року у спеціалізованій вченій раді _________________________________________________________________,

(повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи,

органу, до сфери управління якого належить заклад, установа)

отримано  диплом ________________.

    (серія, номер)

 1. Вчене звання доцента кафедри ______________________ або старшого дослідника (старшого наукового співробітника) зі спеціальності _______________________________________ присвоєно у __________ році.

(шифр та назва спеціальності)

Отримано атестат ____________________.

      (серія, номер)

 1. Стаж наукової та науково-педагогічної роботи у наукових установах та вищих навчальних закладах – _________ років.
 2. Наукова і науково-педагогічна діяльність: перелічити займані наукові і науково-педагогічні посади у хронологічному порядку із зазначенням строків перебування на цих посадах, у тому числі після обрання за конкурсом чи у порядку атестації, зокрема за сумісництвом.
 3. Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

Підготував докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвища, ініціали, назви спеціальностей, дата присудження наукових ступенів)

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів, докторантів (кількість, прізвища та ініціали): ____.

 1. Участь у виконанні науково-технічних програм та у роботі науково-методичних та технічних рад.
 2. Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, у ____ році.

Основні навчально-методичні та наукові публікації

 

Має ______ публікацій, з них_____ наукових, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту _______________ дисертації опубліковано ______ праць, з них _____ наукових, у тому числі після захисту публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Дані апробації професійної діяльності

 

Брав участь у ________ (кількість) конференціях (за профілем кафедри), у тому числі: три останні конференції із зазначенням назви, міста та року проведення конференції. За результатами конференцій опубліковані: стаття, тези, доповідь.

Рішення ради підтримали працівники _______________________________________________________________ ,

(найменування вищого навчального закладу або наукової установи)

які є фахівцями з ______________________________________________:

                                                       (назва галузі знань (науки))

 1. ______________________________________________________________ ;

(прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь (шифр, назва спеціальності), вчене звання)

2.______________________________________________________________ ;

(прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь (шифр, назва спеціальності), вчене звання)

3.______________________________________________________________ ;

(прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь (шифр, назва спеціальності), вчене звання)

 1. ______________________________________________________________ ;

(прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь (шифр, назва спеціальності), вчене звання)

 1. ______________________________________________________________ ;

(прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь (шифр, назва спеціальності), вчене звання)

 1. ______________________________________________________________ .

(прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь (шифр, назва спеціальності), вчене звання)

На підставі результатів голосування вчена (науково-технічна) рада прийняла рішення про присвоєння/відмову у присвоєнні

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача)

вченого звання _______________________ зі спеціальності ____________________________________________________________.

(назва спеціальності)

Голова Вченої ради   _______________                       ________________

(підпис)                    (прізвище, ініціали)

Вчений секретар                _______________               _________________

 (підпис)                    (прізвище, ініціали)

                                 М. П.

 

 

 

 

 Додаток 5

Протокол засідання лічильної комісії

ПРОТОКОЛ № __________

засідання лічильної комісії щодо присвоєння вченого звання _______________

Лічильна комісія обрана вченою радою ________________________

_____________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу або наукової установи)

на засіданні «___» _______________ 20___ року у складі:

_________________________________________________________________.

(прізвища, імена та по батькові членів лічильної комісії)

На засіданні присутні _____ з ________ членів вченої ради.

Здобувач вченого звання ______________________________________

                                                           (прізвище, ім’я та по батькові)

____________________ по кафедрі / зі спеціальності ___________________

__________________________________________ .

Роздано бюлетенів: ______ .

Виявилося бюлетенів в урні: ______ .

Результати голосування:

«за»_____,

         «проти»______,

         недійсних бюлетенів _____ .

Члени лічильної комісії:       ___________                __________________

                                                         ___________               __________________

                                               ___________                ___________________

                       (підписи)                 (прізвище, ініціали)

Підписи членів лічильної комісії

ЗАВІРЯЮ: _________________________________________

(підпис (прізвище, ініціали) вченого секретаря та гербова печатка)

 

 

 

 

Додаток 6

СПИСОК
навчально-методичних праць та/або наукових праць

_________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вченого звання)

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (у сторінках)/

авторський доробок

Співавтори
1 2 3 4 5 6
 

 

Здобувач вченого звання

 

 

_______________
(підпис)

 

 

___________________
(прізвище, ініціали)

 

_____________________
(число, місяць, рік)

Засвідчено:

Завідувач (начальник) кафедри

____________
(підпис)
________________
(прізвище, ініціали)
Заступник директора з наукової роботи (для працівників НДІ)  

_____________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)
 

Вчений секретар

М.П.

_____________
(підпис)
________________
(прізвище, ініціали)
__________
Примітки:
1. У колонці 2 подається повна назва публікації мовою оригіналу.
2. У колонці 3 зазначається характер роботи: стаття, тези доповідей, авторські свідоцтва, патенти, методичні розробки, підручники, навчальні посібники тощо.
3. У колонці 4 конкретизуються місце і час публікації (видавництво, журнал – номер або серія, рік); дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік видання; зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань наукового характеру, у матеріалах яких уміщено тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні галузеві, обласні, міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напряму); авторське свідоцтво на винахід, рік видачі; номери реєстрації і дати оформлення патентів, ліцензій.
Вихідні дані записуються відповідно до правил бібліографічного опису літератури. Наукова публікація у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, або у фаховому виданні (виділяється жирним шрифтом).
4. У колонці 5 вказується кількість сторінок публікації. Якщо праця велика і видана у співавторстві, то кількість сторінок вказується дробом: у чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – частка автора.
5. У колонці 6 наводяться прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських колективів наводяться прізвища перших трьох осіб, після чого вказується: та інші, всього ___ осіб.

Список формується у хронологічній послідовності опублікування робіт з наскрізною нумерацією праць за такими розділами:

наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації;

наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації;

авторські свідоцтва, дипломи, патенти;

основні навчально-методичні праці (за період науково-педагогічної діяльності) за профілем кафедри.

 

 

 

 

Додаток 7

ДОВІДКА
про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, наукових установах

_________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вченого звання)

№ з/п Дата Відомості про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, наукових установах Документ про зарахування на посаду (звільнення з посади), його дата і номер
число місяць рік
1 2 3 4 5 6
1
2
3
 

 

 

 

Засвідчено:

Начальник відділу кадрів _______________
(підпис)
___________________
(прізвище, ініціали)
М.П.
__________
Примітки:
1. У колонці 5:
зазначається повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи та скорочене найменування органу, до сфери управління якого належить заклад, установа;
у разі звільнення зазначається його причина з посиланням на статтю (пункт) закону;
наводяться відомості про науково-педагогічну, наукову діяльність на посаді у вищому навчальному закладі, у тому числі закладі післядипломної освіти, науковій установі, в якій особа працює за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою.
2. У колонці 6 вказуються документи, внесені до трудової книжки.

 

 

 

 

Додаток 8

Обкладинка атестаційної справи

здобувача вченого звання

Підпорядкування

Найменування вищого  навчального  закладу або наукової  установи

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

здобувача вченого звання

 

_________________________________

_________________________________________________________________

        (прізвище, ім’я, по батькові здобувача)

по кафедрі ________________________________________________________

(назва кафедри)

або зі спеціальності ________________________________________________

                         (шифр і назва спеціальності, галузь знань)

 

 

 

Місто, рік