У Х В А Л А Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка «Підсумки науково-дослідної роботи в КНУ імені Тараса Шевченка» від 14 березня 2016 року

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка «Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (далі – Університету), Вчена рада Університету зазначає, що в цілому у 2015 році науково-дослідна робота проводилась на всіх факультетах, в інститутах та інших наукових підрозділах. У 2015 році завершилось виконання 41 фундаментальної  і 16 прикладних тем, що фінансувалися за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету. За рахунок коштів спеціального фонду бюджету Університету виконано 34 науково-дослідні теми. У світлі відповідних рішень Вченої ради Університетом здійснено фінансування 9 науково-дослідних проектів молодих учених, активізовано роботу в європейській та національній мережах трансферу технологій. Ефективно працювала Рада молодих учених.

Науково-дослідна частина продовжила роботу щодо оптимізації і наповнення нової бази публікацій Університету, календаря подій; розробила базу даних аспірантів і базу унікального обладнання, наукових та експертних послуг, які можуть надаватися підрозділами Університету. Стартував проект «Новини науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

Тематичний план наукових досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 році нараховував 97 науково-дослідних робіт, 86 з яких  (57 бюджетних і 29 договірних) завершені у 2015 році, 11 є перехідними (6 бюджетних і 5 договірних). Суттєво зросла кількість студентів, залучених (з оплатою) до виконання науково-дослідних робіт.

Усі наукові дослідження виконувалися в рамках 11 загальноуніверситетських комплексних наукових програм. 22 із 34 науково-дослідних робіт, які виконувалися за договорами із замовниками у 2015 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів) або виконувалися в рамках міжнародних договорів про співробітництво чи на замовлення міжнародних компаній, що становить 65% від загальної кількості договірних тем.

Загальний обсяг фінансування наукових досліджень в Університеті у 2015 році склав 97 млн. 434,92 тис. грн. За рахунок коштів загального фонду бюджету Університету розроблялися 63 наукові теми, загальний обсяг фінансування яких склав 68 млн. 756,7 тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету Університету (договірні наукові дослідження) розроблялись 34 науково-дослідні теми та було укладено 67 договорів щодо надання платних послуг у сфері науки загальним обсягом фінансування 16 млн. 606,7 тис. грн. За платні послуги науково-консультаційного центру було отримано 4 млн. 590,9 тис. грн.

Наукові дослідження в Університеті проводилися також за міжнародними грантами й за кошти міжнародних фондів та організацій (УНТЦ, ТЕМПУС Еразмус–Мундус, Рамкової програми 7 (ЄС), НАТО, Фонд цивільних досліджень і розвитку CША, фонд Гумбольдта, ДAAД, Японської фундації, Програма Жана Моне (Франція), Урядів Норвегії, Польщі, Швейцарії, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Великобританії, Йорданії, Італії, Бразилії, Туреччини, Австрії, США, програми стажування за кордоном, програми обміну студентами та науковцями, гранти на участь в наукових заходах, стипендіальні програми країн Європи тощо). Обсяг коштів на дослідження, стажування за кордоном та індивідуальні гранти для участі у конференціях склав 7 млн. 480,62 тис. грн.

На кожну гривню, виділену державою для фінансування науки із загального фонду Державного бюджету у 2015 році, припадає 0,42 грн. коштів, отриманих науковцями з інших джерел (у 2011 році ця сума становила 0,40 грн., у 2012 році – 0,51 грн., у 2013 році – 0,55 грн., у 2014 році – 0,49 грн.).

Активізовано роботу Наукового парку в рамках «Програми інноваційного розвитку Наукового парку до 2020 року». Зокрема, для співробітників та осіб, які навчаються в Університеті, створені умови для вивчення основ інноваційного підприємництва на базі бізнес-інкубатора з власною startup-школою Наукового парку. Впродовж листопада-грудня 2015 року в startup-школі навчались 32 студенти та аспіранти з шести факультетів Університету (економічного, інформаційних технологій, кібернетики, психології, фізичного, юридичного). П’ять найкращих startup команд презентують свої проекти інвесторам. Науковий парк удосконалив відносини з Університетом за новим форматом. У 2015 році Науковим парком було виконано 48 договорів на загальну суму 1 млн. 700,00 тис. грн.

Науковий потенціал Університету продовжує залишатись на високому рівні. У 2015 році в Університеті працювали 2729 науково-педагогічних працівників та 787 штатних співробітників НДЧ. Докторантура, аспірантура та ад’юнктура Університету нараховувала 120 докторантів, 1630 аспірантів та 14 ад’юнктів.

У 2015 році до докторантури зараховано 27 осіб, 13  з яких – працівники Університету (у 2014 році ця кількість становила 29 осіб, 12 з яких – працівники Університету), прийнято до аспірантури 354 особи (на природничі спеціальності зараховані 174 особи, на соціогуманітарні – 180 осіб) та 5 ад’юнктів. У 2015 році 5 докторантів та 90 аспірантів захистили дисертації; 15 докторантів та 104 аспіранти  подали дисертації до спеціалізованих вчених рад. Ефективність докторантури склала 51%, аспірантури – 54%, ад’юнктури – 100%.

У 48 спеціалізованих вчених радах Університету захищено 461 дисертацію, у тому числі 64 докторські та 397 кандидатських.

Протягом 2015 року науковими та науково-педагогічними працівниками Університету було опубліковано: 211 монографій (у 2014 р. – 282 монографії, у 2013 р. – 292 монографії), 72 підручники (у 2014 р. – 40, у 2013 р. – 67 підручників), 6931 наукову статтю (у 2014 р. – 8531, у 2013 р. – 8755 наукових статей), у тому числі 1742 – за кордоном (у 2014 р. – 1869, у 2013 р. – 1087). У 2015 році найбільшу кількість наукових статей у закордонних виданнях було опубліковано співробітниками інституту філології (260 статей), хімічного (206 статей), фізичного (192 статті) факультетів, ННЦ «Інститут біології» (144 статті), економічного (136 статей) факультету (дані станом на 26.01.2016 р.). За кількістю публікацій у наукометричних базах Scopus та Web of Science лідерами є хімічний (173 статті) та фізичний (161 стаття) факультети, ННЦ «Інститут біології» (105 статей) та інститут високих технологій (64 статті).

За результатами публікаційної активності було премійовано 81 співробітника науково-дослідної частини, які увійшли у ТОП-200 Університету.

В Університеті продовжив працювати Національний контактний пункт з питань реалізації Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». За цією програмою у 2015 році співробітники Університету вибороли 6 проектів.

У 2015 році 2480 студентів взяли участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах для молодих учених та студентів, 68 студентів одержали нагороди і призові місця в різних міжнародних конкурсах й олімпіадах. 48 студентів одержали нагороди за призові місця у 2-му турі Всеукраїнських студентських олімпіад з різних галузей наук, 42 стали переможцями у 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих та гуманітарних наук, 77 – переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських НДР, 10 студентів отримують стипендії Президента України, 2 студенти отримують стипендії Верховної Ради України, 48 – інші стипендії та премії державного і регіонального рівнів. Присудження у 2015 році двох Премій імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка (ННЦ «Інститут біології», філософський факультет) стало визнанням успішної роботи студентів. Університет постійно заохочував студентів до наукової роботи, участі у міжнародних конференціях, олімпіадах тощо відшкодовуючи їхні витрати за рахунок коштів Студентського парламенту. РМВ та НТСА у звітний період провели конференцію «Шевченківська весна» та круглий стіл «Об’єднанні наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень».

Співробітники Університету взяли участь у 76 виставках (у 2014 р. – 64), на яких представили 1134 експонати ( у 2014 р. – 414).

Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 року став завідувач відділу Астрономічної обсерваторії Університету, д.ф-м.н. В.І. Жданов. Важливою подією, яка свідчить про міжнародне визнання високого рівня наукових досліджень в університеті, є престижна нагорода – Премія фонду Олександра фон Гумбольдта (Georg Forster Research Award), яку в 2015 році отримав д.х.н., проф. І.В. Комаров.

У грудні 2015 року в Міністерстві освіти і науки України пройшли конкурс 84 наукові проекти, подані Університетом, з яких 22 подолали прохідний бар’єр для обов’язкового фінансування у 2016 році. Три наукові проекти, які мають оборонне значення, направлені додатково для експертизи в РНБО; 50 наукових проектів вибороли середні бали, що дозволяє частково фінансувати такі проекти відповідно до пріоритетів Університету.

Незважаючи на вищезазначені позитивні результати, слід констатувати наявні значні резерви для покращення ефективної наукової роботи в першу чергу в сфері прикладних досліджень. Першочерговим завданням науковців є активна участь Університету у вирішенні завдань безпеки, енергоефективності, обороноздатності та підтримки критичної інфраструктури України.

Важливими завданнями науково-дослідного сектору Університету в 2016 році залишаються:

 • приведення діяльності і структурної організації науково-дослідної частини у відповідність до нового Закону України «Про науку і науково-технічну діяльність»;
 • подальше удосконалення наукової тематики згідно з потребами обороноздатності і конкурентоспроможності країни;
 • якісне підвищення рівня наукових досліджень, їх інноваційної спрямованості, ефективності наукових розробок, комерціалізації результатів тощо;
 • оптимізація структури науково-дослідних підрозділів згідно з новими викликами щодо організації наукової діяльності в Університеті і нового тематичного плану науково-дослідних робіт;
 • забезпечення вимог наукового рівня і включення університетських наукових видань до наукометричних баз даних;
 • подальша співпраця з корпорацією «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» у сфері комерціалізації результатів наукових досліджень та взаємодії науки і бізнесу;
 • переведення міжнародної наукової співпраці із площини мобільності до реального співробітництва в рамках наукових та науково-інноваційних і інфраструктурних проектів;
 • активізація участі в програмі ЄС «Горизонт 2020», інших міжнародних проектах, грантових програмах;
 • організація і участь в міжнародних міждисциплінарних наукових конференціях, форумах, виставках та інших заходах.

 

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Університету ухвалює:

 

 1. Доповідь проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка «Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» взяти до відома. Обговорити матеріали доповіді на засіданнях вчених рад факультетів/ інститутів Університету.

Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: до 01.04.2016 р.

 1. Розробити/ привести у відповідність до чинного законодавства і затвердити установчі документи, що регламентують діяльність науково-дослідної частини Університету (Положення про науково-дослідну частину, Положення про наукові підрозділи (лабораторії, відділи, сектори), Положення про Раду молодих учених Університету тощо).

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, голова Постійної комісії з питань організації наукової роботи Ф.Г. Гаращенко.

Термін виконання: до 01.04.2016 р.

 1. Провести конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників на теми, що внесені до тематичного плану 2016 року.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, вчений секретар НДЧ Н.В. Караульна, голова Постійної комісії з питань організації наукової роботи Ф.Г. Гаращенко.

Термін виконання: до 30.03.2016 р.

 1. Провести внутрішній конкурс проектів науково-дослідних робіт і подати на конкурс в МОН України для їх фінансування у 2016-2017 році, в тому числі в категорії «Проекти молодих учених», із залученням експертів з інших наукових установ.

Відповідальні: проректор з наукової роботи           В.С. Мартинюк, начальник НДЧ, голова Ради молодих учених Г.М. Толстанова.

Термін виконання: до 30.06.2016 р.

 1. Удосконалити систему оцінювання виконання науковими та науково-педагогічними працівниками науково-дослідних тем, наукової роботи згідно з критеріями, які використовує МОН та провідні європейські університети. Продовжити стимулювання науковців за їх публікаційну активність.

Відповідальні: голова Науково-експертної ради С.В. Комісаренко, проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, голова Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи Ф.Г. Гаращенко, голова Постійної бюджетно-фінансової комісії В.Д. Базилевич, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: до 30.06.2016 р.

 1.        На базі підрозділів НДЧ, залучаючи національні-контактні пункти по програмі «Горизонт-2020 та інші міжнародні фонди, запровадити ефективну систему консультаційних послуг і організаційної підтримки науковців Університету для підготовки запитів на міжнародні гранти.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, керівник НКП «Горизонт 2020» Г.О. Усатенко.

Термін виконання: впродовж року.

 1. Розробити за міжнародними стандартами програми і плани підготовки докторів філософії в Університеті.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, завідувачі випускаючих кафедр, начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів В.П. Шевчук, голова Постійної комісії з питань організації навчального процесу Л.І. Остапченко.

Термін виконання: до 01.09.2016 р.

 

 1.       На базі Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича продовжити розробку електронного репозитарію. Проводити наукову бібліометрію, сприяти включенню наукових видань Університету та профілів окремих науковців до міжнародних наукометричних баз.

Відповідальний: директор Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича О.О. Сербін, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: до 30.12.2016 р.

 1. Ширше залучати молодих учених, аспірантів, студентів та слухачів Малої академії наук до роботи в основних секціях наукових конференцій і заохочувати до створення окремих молодіжних секцій. Разом з Науковим парком залучати молодих вчених до навчання з основ інноваційної діяльності. Результати роботи конференцій надавати у вигляді висновків і рекомендацій в органи державної влади, керівникам галузей і окремих підприємств.

Відповідальні: начальник НДЧ Г.М. Толстанова, Рада молодих учених та Наукове товариство студентів і аспірантів Університету, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: впродовж року.

 

 1. Інформувати громадськість про наукові досягнення науковців Університету, максимально використовуючи інформаційні й організаційні ресурси НДЧ, Центру комунікацій і Наукового парку Університету.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: впродовж року.

 

 1. Контроль за виконанням цієї Ухвали покласти на проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка.