Головна

Для розгляду найважливіших питань діяльності Університету створюється Вчена рада, не менше 75 відсотків загальної чисельності складу якої становлять науково-педагогічні працівники Університету.

До складу Вченої ради за посадами входять: ректор (голова), проректори, декани факультетів, директори інститутів, начальник військового інституту, головний бухгалтер, начальник юридичного відділу, голова профспілкового комітету, голова Ради ветеранів та Ради старійшин, представники органів громадського самоврядування студентів, аспірантів та докторантів, вчений секретар. До складу Вченої ради входять також виборні представники факультетів (інститутів), інших структурних підрозділів, які обираються з науково-педагогічних, наукових, інших працівників Університету конференцією трудового колективу Університету за поданням органів громадського самоврядування факультетів (інститутів), наукових підрозділів (по два представники від кожного факультету (інституту) та по одному представнику від інших структурних підрозділів).

Персональний склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора строком до 7 років.

Вчена рада Університету:

 • розробляє проекти Статуту Університету, змін і доповнень до нього та передає їх на розгляд конференції трудового колективу;
 • вносить на розгляд конференції трудового колективу кандидатуру на посаду ректора;
 • бере участь у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • визначає обсяг педагогічного навантаження;
 • ухвалює основні напрями наукових досліджень, оцінює науково-педагогічну діяльність факультетів (інститутів), інших структурних підрозділів;
 • подає пропозиції ректору щодо призначення на посади та звільнення з посад проректорів, директорів інститутів, наукової бібліотеки та головного бухгалтера;
 • вносить рекомендації ректору щодо ліквідації, реорганізації лабораторій, кафедр, інститутів, факультетів та інших структурних підрозділів;
 • обирає таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр професорів;
 • присвоює в установленому порядку почесні звання Університету: “Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка”, “Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка”, “Заслужений науково-педагогічний працівник Київського національного університету імені Тараса Шевченка”, “Заслужений науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка”, “Заслужений працівник Київського національного університету імені Тараса Шевченка”;
 • розглядає питання щодо рекомендації робіт студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників на здобуття різноманітних премій, участь у конкурсах тощо;
 • утворює комісії для вивчення та підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради;
 • вносить пропозиції щодо розподілу між факультетами та іншими структурними підрозділами коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування Університету, щодо відрахувань від надходжень за угодами, укладеними структурними підрозділами, а також відповідних фондів;
 • приймає в установленому порядку рішення щодо призначення почесного ректора;
 • приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника;
 • розглядає основні питання економічного і соціального розвитку Університету;
 • розробляє символіку Університету;
 • розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до законодавства.

Порядок денний засідання Вченої ради формується ректоратом з урахуванням пропозицій факультетів, інститутів, а також за пропозиціями більшості членів Вченої ради .

Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора Університету.